Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.06.2017 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1.. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2.. Žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva k prevzatiu pozemnej komunikácie: "Muránska ulica, úsek Hrad Devín-Kremeľská ulica, ktorej súčasťou je aj parkovisko pod hradom Devín do správy a údržby
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3.. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2016
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4.. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.12.2016.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5.. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devín k odňatiu správy pozemku registra „ E“ parc. č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, za účelom realizovania zámeny pozemkov medzi žiadateľom, p. Gálikom a Hlavným mestom SR Bratislavy vo veci majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod komunikáciou pre spádovú oblasť Zlaté schody.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6.. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7.. Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2016
  Predkladateľ: Ing. Ignác Kolek, miestny kontrolór
 8. 8.. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9.. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10.. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .
 16. .
 17. .

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam