Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2017 o 13:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
  Predkladateľ: poslanci
 3. 3. Personálne zmeny v spoločnosti CALOR, s.r.o. * Személyi változások a CALOR Kft.-ben
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
 4. 4. Návrh na odvolanie člena Finančnej komisie * Javaslat a Pénzügyi bizottság tagjának visszahívására
  Predkladateľ: Ing. Szabó Béla
 5. 5. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie * A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 6. 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóraMesta Komárno na 2. polrok 2017 * A főellenőr 2017-es év 2. félévi ellenőrzési terve
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 7. 7. Územný plán Mesta Komárno – súborné stanovisko ku konceptu * Komárom Város Területrendezési terve- véleményösszegzés a koncepcióhoz
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 8. 8. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 9. 9. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno * Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
 10. 10. COM-MÉDIA s.r.o.: a/ hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016 * a 2016-os év gazdasági eredményének értékelése b/ personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o * személyi változások a COM-MÉDIA Kft.-ben
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 11. 11. Zámer výstavby zimného štadiónu v spolupráci so SZĽH * Sportcsarnok építésének szándéka együttműködve a Szlovák Jégkorongszövetséggel
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 12. 12. Poliklinika - alternatívy využitia * Poliklinika - kihasznállási alternatívák
 13. 13. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktatási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 14. 14. Žiadosti a návrhy mestských organizácií: * A városi szervezetek kérvényei és javaslatai: - Mestské kultúrne stredisko * Városi Művelődési Központ - COMORRA SERVIS - Zariadenie pre seniorov * Idősek otthona
  Predkladateľ: Vargová Anna, Mgr. Nagy Tomáš, Mgr. Polgárová Hedviga
 15. 15. Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 * Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 16. 16. Zmena programového rozpočtu na rok 2017 * 2017-es évi költségvetés módosítása
  Predkladateľ: JUDr. Bende Štefan, Mgr. Batta György
 17. 17. Návrh VZN Mesta Komárno č…./2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie - Javaslat a …./2017 sz. Komárom Város egyszeri segélyek, különleges segélyek és a válságelhárítasi alapból való támogatás nyújtását szabályozó ÁÉR elfogadására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 18. 18. Návrh VZN Mesta Komárno č…./2017, o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno * Javaslat a …./2017 sz. Komárom Város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR-re
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 19. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 20. 20. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 21. 21. Správa o priebehu 26. Komárňanských dní * Beszámoló a 26. Komáromi Napok lefolyásáról
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 22. 22. Informatívna správa o stave realizácie Obnov miestnych komunikácií v Komárne * Tájékoztató beszámoló Komárom helyi útfelújításának folyamatáról
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 23. 23. Rôzne - Egyéb
 24. 24. Záver - Befejezés