Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.08.2017 o 19:00 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Založenie združenia obcí Malokarpatské podhorie
 4. 4. Západoslovenská distribučná - Zmluva o zriadení vecného bremena
 5. 5. Rôzne
 6. 6. Diskusia
 7. 7. Záver
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Založenie združenia obcí Malokarpatské podhorie
 4. 4. Západoslovenská distribučná - Zmluva o zriadení vecného bremena
 5. 5. Rôzne
 6. 6. Diskusia
 7. 7. Záver