Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1.. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2.. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3.. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava – Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4.. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 29/6 a 29/7 pre Ronny Günther, Anja Grosser, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5.. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 74 pre Renátu Orelovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6.. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 268 a 271 pre Karin Valentínovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 8.. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov č. 1205/1, 1205/2 a 1204/19 pod garážami nachádzajúcimi sa v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 9.. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici č. 24 využívanej ako stolárska dielňa ako prípad hodný osobitého zreteľa
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 10.. Návrh na predaj pozemkov reg. „C“ , pozemok parc.č. 1503/5 o výmere 5,0 m2 a pozemku parc. č. 1503/6 o výmere 25,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 11.. Návrh odzveriť pozemok registra „E“ parc.č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. 12.. Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju časti pozemku p. č. 799/5 k. ú. Devín vo výmere 6 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, žiadateľom : Emília Schubert a Ivo Schubert, bytom Viničná 4, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitého zreteľa. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 12. 13.. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.07.2017.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 13. 14.. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 14. 15.. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 15. 16.. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
 3. 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava – Devín
 4. 4. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 29/6 a 29/7 pre Ronny Günther, Anja Grosser, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 5. 5. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 74 pre Renátu Orelovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 6. 6. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 268 a 271 pre Karin Valentínovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 7. 7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na časti parc. č. EKN 1241/431 pre Ing. Milana Koprnu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 8. 8. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov č. 1205/1, 1205/2 a 1204/19 pod garážami nachádzajúcimi sa v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa.
 9. 9. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici č. 24 využívanej ako stolárska dielňa ako prípad hodný osobitého zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemkov reg. „C“ , pozemok parc.č. 1503/5 o výmere 5,0 m2 a pozemku parc. č. 1503/6 o výmere 25,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
 11. 11. Návrh odzveriť pozemok registra „E“ parc.č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
 12. 12. Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju časti pozemku p. č. 799/5 k. ú. Devín vo výmere 6 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, žiadateľom : Emília Schubert a Ivo Schubert, bytom Viničná 4, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitého zreteľa. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.
 13. 13. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.07.2017.
 14. 14. Rôzne
 15. 15. Interpelácie
 16. 16. Záver