Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.09.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o plnení kontrole uznesení
 5. 5. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 6. 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
 7. 7. Projekt „Modernizácie učební na ZDŠ“
 8. 8. Správa NKÚ
 9. 9. Dohoda o spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov
 10. 10. Veci majetkové
 11. 10.1. Zámer záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea Ferdiša Kostku v Stupave
 12. 10.2. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Michal Fridrich
 13. 10.3. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Darina Líšková a Dušan Líška
 14. 10.4. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Miroslav Daráš
 15. 10.5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marta Sajanová
 16. 10.6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Andrej Konya
 17. 10.7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Hlavná)
 18. 10.8. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Janka Kráľa 6)
 19. 10.9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Vladimír Janko
 20. 10.10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FDD spol. s.r.o.
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 10.11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Jana Justová
 22. 10.12. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Mária Mešťanová
 23. 10.13. Žiadosť o prenájom pozemku - O2 Slovakia s.r.o.
 24. 10.14. Žiadosť o prenájom pozemku - Marián Harciník
 25. 10.15. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Romana Jusková a Richard Jusko
 26. 10.16. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Juraj Vaicenbacher
 27. 10.17. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ondrej Škrovan a Helena Škrovanová
 28. 10.18. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Martina Škrovanová
 29. 10.19. Žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby - Elena Balogová
 30. 10.20. Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku - Ľuboš Németh
 31. 10.21. Žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy - Jana Kopáčová a Dana Gronová
 32. 10.22. Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra
 33. 10.23. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod cesty a inžinierskych sietí a pozemku pod cestou na ulici Sama Tomášika
 34. 11. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Stupava za rok 2016 a I. Q 2017
 35. 12. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava
 36. 13. Správa o výsledku kontroly zákonnosti a dodržiavania interných predpisov mesta Stupava
 37. 14. Kontrola kanalizácie
 38. 15. Interpelácie
 39. 16. Rôzne
 40. 17. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o plnení kontrole uznesení
 5. 5. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 6. 6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
 7. 7. Projekt „Modernizácie učební na ZDŠ“
 8. 8. Správa NKÚ
 9. 9. Dohoda o spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov
 10. 10. Veci majetkové
 11. 10a. Zámer záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea Ferdiša Kostku v Stupave
 12. 10b. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Michal Fridrich
 13. 10c. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Darina Líšková a Dušan Líška
 14. 10d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Miroslav Daráš
 15. 10e. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marta Sajanová
 16. 10f. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Andrej Konya
 17. 10g. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Hlavná)
 18. 10h. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Janka Kráľa 6)
 19. 10i. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Vladimír Janko
 20. 10j. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FDD spol. s.r.o.
 21. 10k. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Jana Justová
 22. 10l. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Mária Mešťanová
 23. 10m. Žiadosť o prenájom pozemku - O2 Slovakia s.r.o.
 24. 10n. Žiadosť o prenájom pozemku - Marián Harciník
 25. 10o. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Romana Jusková a Richard Jusko
 26. 10p. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Juraj Vaicenbacher
 27. 10q. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ondrej Škrovan a Helena Škrovanová
 28. 10r. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Martina Škrovanová
 29. 10s. Žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby - Elena Balogová
 30. 10t. Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku - Ľuboš Németh
 31. 10u. Žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy - Jana Kopáčová a Dana Gronová
 32. 10v. Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra
 33. 10w. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod cesty a inžinierskych sietí a pozemku pod cestou na ulici Sama Tomášika
 34. 11. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Stupava za rok 2016 a I. Q 2017
 35. 12. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava
 36. 13. Správa o výsledku kontroly zákonnosti a dodržiavania interných predpisov mesta Stupava
 37. 14. Kontrola kanalizácie
 38. 15. Interpelácie
 39. 16. Rôzne
 40. 17. Záver