Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.09.2017 o 13:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 3. 3. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016: -KOMVaK a.s., -CALOR s.r.o. * A 2016-os év gazdasági eredményeinek értékelése: -KOMVaK a.s., -CALOR s.r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik, Ing. Veľký Ľuboš
 4. 4. Vyhlásenie MZ v Komárne - A Komáromi Képviselőtestület nyilatkozata
  Predkladateľ: Mgr. Andruskó Imre
 5. 5. Územný plán Mesta Komárno - súborné stanovisko ku konceptu * Komárom Város Területrendezési terve- véleményösszegzés a koncepcióhoz
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 6. 6. Navýšenie rozpočtu ŠKD M. Jókaiho
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 7. 7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie * A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 8. 8. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno * Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
 9. 9. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe COMORRA SERVIS do nájmu KFC Komárno, občianske združenie * Javaslat a COMORRA SERVIS járulékos szervezet által kezelt Komárom város vagyonának bérbe adására a KFC Komárno, polgári társulás részére
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 10. 10. Žiadosti EZUS Pons Danubii * A Pons Danubii EGTC kérvényei
  Predkladateľ: Bara Zoltán
 11. 11. Žiadosť o dotáciu športových klubov - Sportklubok támogatásának kérése
  Predkladateľ: Mgr. Less Károly
 12. 12. Protest prokurátora č. Pd 109/17/4401-3 proti VZN Mesta Komárno č. 10/2003 o ochrane ovzdušia v znení VZN č. 10/2008 a VZN č. 3/2009 * Návrh VZN Mesta Komárno č.... /2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia A Pd 109/17/4401-3 sz. ügyészi Tiltakozás a 10/2003 sz. a levegő védelméről szóló, módosítva 10/2008 sz. és 3/2009 sz. ÁÉR ellen Javaslat a .../2017 sz. ÁÉR -re, mely tárgyalja a kis légszennyező forrást üzemeltetőre kiszabott illetéket
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 13. 13. Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov Javaslat Komárom Város .../2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja ill. bővíti a választási plakátok elhelyezésére szolgáló felületek kijelöléséről sz. 27/2015 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 14. 14. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach * Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 15. 15. Žiadosť a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 16. 16. Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárno k 31.12.2016 * Komárom Város éves zárásának kimutatási eredménye 2016.12.31-ig
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 17. 17. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno a mestských organizácií za 1. polrok 2017 * Komárom Város és a városi szervezetek 2017 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, Mgr. Ruman Patrik, Ing. Veľký Ľuboš, Batta György, Mgr. Polgárová Hedviga, Vargová Anna, Mgr. Nagy Tomáš
 18. 18. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 19. 19. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr.Ing. Némethová Iveta
 20. 20. Informatívna správa o verejnom obstarávaní * Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 21. 21. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 22. 22. Informatívna správa o stave obnov miestnych komunikácií v Komárne * Tájékoztató beszámoló Komárom helyi útfelújításának folyamatáról
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete
 23. 23. Návrh na zrušenie "štátneho podniku Mestský národný výbor v Komárne" Návrh na zrušenie "štátneho podniku Miestny národný výbor v Novej Stráži" * Javaslat a Komáromi Városi Nemzeti bizottság, állami vállalat megszüntetésére Javaslat az Őrsújfalui Helyi Nemzeti Bizottság, állami vállalat megszüntetésére
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Fekete
 24. 24. Interpelácie a otázky * Interpellációk és kérdések
 25. 25. Rôzne * Egyéb
 26. 26. Záver * Befejezés