Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.10.2017 o 19:00 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Správa hlavného kontrolóra obce
 5. 5. Čerpanie rezervného fondu
 6. 6. Zmena rozpočtu č. 2/2017
 7. 7. Výstavba kanalizácie – informácia
 8. 8. Klub dôchodcov – informácia
 9. 9. KOZ
 10. 10. Rôzne
 11. 11. Diskusia
 12. 12. Záver

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kuchyňa,

ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 (streda) o 19,00 hod. v budove Obecného úradu.

 

                                                                                              Róbert Bujna

                                                                                              starosta obce