Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.10.2017 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1.. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2.. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2016 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3.. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti skúšobní v dome kultúry Devín na Rytierskej ulici č.1
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4.. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na časti parc. č. EKN 1241/431 pre Ing. Milana Koprnu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5.. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2017
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6.. Rôzne - Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7.. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8.. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam