Mestská rada – Zasadnutie 04.12.2017 o 16:00 Mestský úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
 5. 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 6. 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č.. .../2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
 7. 7. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava
 8. 8. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky 2019 - 2020
 9. 9. Majetkové
 10. 9a. Diana Bujňáková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž.
 11. 9b. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.
 12. 9c. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 v k.ú.Mást I.
 13. 9d. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3886/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 14. 9e. Ing. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 15. 9f. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
 16. 9g. Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 17. 9h. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 18. 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018
 19. 11. Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy
 20. 12. Rôzne
 21. 13. Návrh programu MsZ
 22. 14. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
 5. 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 6. 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č.. .../2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
 7. 7. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava
 8. 8. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky 2019 - 2020
 9. 9. Majetkové
 10. 9a. Diana Bujňáková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž.
 11. 9b. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.
 12. 9c. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 v k.ú.Mást I.
 13. 9d. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3886/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 14. 9e. Ing. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 15. 9f. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
 16. 9g. Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 17. 9h. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 18. 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018
 19. 11. Rôzne
 20. 12. Návrh programu MsZ
 21. 13. Záver