Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.11.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o plnení kontrole uznesení
 5. 5. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 6. 6. Dodatok k VZN 5/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku školských zariadení
 7. 7. Vysporiadanie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti Technické služby Stupava, s.r.o.
 8. 8. Zmena prevádzkovateľa pohrebísk
 9. 9. Komunitný plán sociálnych služieb
 10. 10. Kronika mesta Stupava za rok 2016
 11. 11. Návrh Štatútu mestského kronikára
 12. 12. Návrh odmeny pre kronikárku mesta
 13. 13. Návrh VZN o používaní erbu a loga mesta
 14. 14. Veci majetkové
 15. 14.1. ZsDIS, a.s. – Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
 16. 14.2. Diana Bujňáková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy
 17. 14.3. Anna Horsiczová – Žiadosť o vyjadrenie mesta Stupava k vydržaniu pozemku
 18. 14.4. Zuzana Vicenová – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku
 19. 14.5. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku
 20. 14.6. Ing. Ivan Rohman – Žiadosť o zámenu pozemkov
 21. 14.7. Marek Garay – Žiadosť o zriadenie vecného bremena umiestnenia vodomernej šachty a prípojky
 22. 14.8. Zvončekova ulica – zrušenie uznesenia
 23. 14.9. Richard Jusko -Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
 24. 14.10. Michal Fridrich - Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy garáž
 25. 14.11. Darina Líšková a Dušan Líška – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – garáž.
 26. 14.12. Miroslav Daráš – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – garáž.
 27. 14.13. Marta Sajanová – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – záhradka.
 28. 14.14. Andrej Konya - Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – záhradka.
 29. 14.15. SBDO Pezinok – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy ul. Hlavná
 30. 14.16. SBDO Pezinok – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy ul. J. Kráľa
 31. 14.17. O2 Slovakia s.r.o. – Žiadosť o prenájom časti pozemku pre umiestnenie telekomunikačného stožiara
 32. 14.18. Marián Harciník – Žiadosť o prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta
 33. 14.19. Ondrej Škrovan a Helena Škrovanová– Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
 34. 14.20. Martina Škrovanová - Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
 35. 14.21. Návrh VZN č. .../2017 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava
 36. 14.22. Ing. Jozef Kiprich – Žiadosť o dokúpenie pozemku – zmena uznesenia
 37. 14.23. Prevzatie pozemkov v zóne A. a B. Polygón Stupava
 38. 15. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácii Mesta Stupava – MŠ Marcheggská za rok 2016
 39. 16. Odvolanie a menovanie veliteľa DHZ
 40. 17. Informácia o vzdaní sa z funkcie podpredsedu územnoplánovacej, stavebnej a životného prostredia
 41. 18. Interpelácie
 42. 19. Rôzne
 43. 20. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia