Finančná komisia – Zasadnutie 02.11.2017 o 17:00 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Schválenie programu
  3. 3. Zmeny rozpočtu
  4. 4. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Mesta Stupava
  5. 5. Zmena prevádzkovateľa pohrebísk a Dodatok k VZN č. 9/2012 (prevádzkový poriadok pohrebísk v mesta Stupava )
  6. 6. Vysporiadanie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti TS s. r. o. Stupava
  7. 7. Informácie o návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
  8. 8. Rôzne
  9. 9. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Ing. Marek Lacka