Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.11.2017 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Návrh na prenájom pozemkov č. 1205/1, 1205/2 a 1204/19 pod garážami nachádzajúcimi sa v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Elena Cenká, poslankyňa
 4. 4. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam