Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017 o 19:00 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Správa hlavného kontrolóra obce
 5. 5. VZN č.4 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Kuchyňa
 6. 6. VZN č.5 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa
 7. 7. VZN č.6 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa
 8. 8. Zmena rozpočtu č. 3/2017
 9. 9. Rezervný fond
 10. 10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018
 11. 11. Rozpočet na rok 2018
 12. 12. KOZ
 13. 13. Rôzne
 14. 14. Diskusia
 15. 15. Záver