Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.11.2017 o 16:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Východiská k rozpočtu pre rok 2018
 6. 6. Interpelácie
 7. 7. Rôzne
 8. 8. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Východiská k rozpočtu pre rok 2018
 6. 6. Interpelácie
 7. 7. Rôzne
 8. 8. Záver