Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Informácia o projekte INTEREG
 6. 6. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava
 7. 7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
 8. 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. .../2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
 9. 9. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky 2019 – 2020
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 11. 11. Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave
 12. 12. Majetkové
 13. 12.1. Diana Bujňáková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž.
 14. 12.2. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.
 15. 12.3. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 v k.ú. Mást I.
 16. 12.4. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3886/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 17. 12.5. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 18. 12.6. Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
 19. 12.7. Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 20. 12.8. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 21. 12.9. Kamil Száz - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 22. 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018
 23. 14. Návrh plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v r. 2018
 24. 15. Interpelácie
 25. 16. Rôzne
 26. 17. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava
 6. 6. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
 7. 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. .../2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
 8. 8. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky 2019 – 2020
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 10. 10. Majetkové
 11. 10a. Diana Bujňáková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/139 v k. ú. Stupava – garáž.
 12. 10b. Marcel Pír – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/21 v k. ú. Stupava – garáž.
 13. 10c. ABORIGIN s.r.o. – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C“KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 v k.ú. Mást I.
 14. 10d. Miloš Sirota – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3886/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 15. 10e. Katarína Macáková a spol. – Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
 16. 10f. Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
 17. 10g. Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 18. 10h. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 19. 10i. Kamil Száz - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
 20. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018
 21. 12. Návrh plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v r. 2018
 22. 13. Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave
 23. 14. Interpelácie
 24. 15. Rôzne
 25. 16. Záver