Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 29.11.2017 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 - 2020
 5. 5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave
 7. 7. Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave
 8. 8. Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016
 9. 9. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 11. 11. Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc.č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc.č. 3874/5
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc.č. 3673/3
 15. 15. Návrh na predaj pozemku parc.č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 16. 16. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
 17. 17. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o.
 18. 18. Vyhodnotenie workshopu k Panenskej ulici
 19. 19. Materiály na predbežné prerokovanie: - Návrh na predaj podielu na pozemkoch parc.č. 4560 a 4561 na Šafránovej č. 7 v Bratislave - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 3841/18 na Baníckej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 4341 na Drotárskej ceste ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 1272 na Tvarožkovej 8 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 4344/4 na Drotárskej ceste 30 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby-garáže, súpisné číslo 7716 a pozemku parc.č. 1458/4 pod predmetnou garážou vo dvore na Koreničovej č. 4 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Žiadosť o prevod nebytových priestorov na ul. Grosslingová č. 52 v Bratislave
 20. 20. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 - 2020
 5. 5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave
 7. 7. Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave
 8. 8. Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016
 9. 9. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 11. 11. Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc.č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc.č. 3874/5
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc.č. 3673/3
 15. 15. Návrh na predaj pozemku parc.č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 16. 16. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
 17. 17. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o.
 18. 18. Vyhodnotenie workshopu k Panenskej ulici
 19. 19. Materiály na predbežné prerokovanie: - Návrh na predaj podielu na pozemkoch parc.č. 4560 a 4561 na Šafránovej č. 7 v Bratislave - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 3841/18 na Baníckej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 4341 na Drotárskej ceste ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 1272 na Tvarožkovej 8 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 4344/4 na Drotárskej ceste 30 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby-garáže, súpisné číslo 7716 a pozemku parc.č. 1458/4 pod predmetnou garážou vo dvore na Koreničovej č. 4 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Žiadosť o prevod nebytových priestorov na ul. Grosslingová č. 52 v Bratislave
 20. 20. Rôzne.