Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018-2022
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020
 5. 5. Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o.
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 9. 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 10/A. Návrh na zmenu uznesenia č. 51/2017 zo dňa 21.04.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 11. Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave
 13. 12. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave
 14. 13. Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016
 15. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/5
 16. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc. č. 3673/3
 17. 16. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 18. 17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 19. 18. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
 20. 19. Návrh Zásad poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 21. 20. Návrh Zásad o poskytovaní sociálnej služby v dennom centre, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 22. 21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto
 23. 22. Projekt revitalizácie verejného priestoru „Landererov park"
 24. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry
 25. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva
 26. 25. Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 27. 26. Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti.
 28. 27. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2018
 29. 28. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 30. 29. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017
 31. 30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 32. 31. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
 33. 32. Rôzne
 34. 32/A. Návrh Zásad poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa
 35. 33. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 36. 34. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 12.12.2017 09:18
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Palka

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Viktor Muránsky , Soňa Párnická
Za: 8 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 6 Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 6 Marta Černá , Štefan Holčík , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 2: 12.12.2017 09:19
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Viktor Muránsky , Soňa Párnická
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 3: 12.12.2017 09:21
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Viera Satinská
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 12.12.2017 09:22
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Barbora Oráčová , Kristián Straka
Hlasovanie č. 5: 12.12.2017 09:26
1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018-2022
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Viera Satinská
Za: 18 Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Miroslav Kollár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 12.12.2017 09:56
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Viktor Muránsky
Za: 6 Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Ivan Bútora , Štefan Holčík , Veronika Remišová , Matej Vagač
Zdržali sa: 12 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 1 Martin Gajdoš
Hlasovanie č. 7: 12.12.2017 09:57
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Viktor Muránsky
Za: 6 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár
Zdržali sa: 12 Ľubomír Boháč , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 12.12.2017 09:57
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Viktor Muránsky
Za: 10 Ľubomír Boháč , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Zdržali sa: 11 Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 12.12.2017 09:58
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Viktor Muránsky
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Veronika Remišová
Zdržali sa: 4 Marta Černá , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 12.12.2017 09:59
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Viktor Muránsky
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Veronika Remišová
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Miloš Domorák , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 12.12.2017 10:00
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Viktor Muránsky
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár
Zdržali sa: 4 Marta Černá , Miloš Domorák , Soňa Párnická , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 12.12.2017 10:01
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Viktor Muránsky , Soňa Párnická
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 1 Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 13: 12.12.2017 10:33
3. Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 7 Ivan Bútora , Marta Černá , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 14: 12.12.2017 11:58
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020

návrh p.Oráčovej

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 4 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Ivan Bútora , Miroslav Kollár , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 12.12.2017 12:00
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 12 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 1 Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Vladimír Palko , Martina Uličná
Nehlasovali: 1 Barbora Oráčová
Hlasovanie č. 16: 12.12.2017 13:41
5. Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

návrh p.Oráčovej

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 7 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Miroslav Kollár , Kristián Straka
Zdržali sa: 8 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 12.12.2017 13:42
5. Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 18: 12.12.2017 13:49
6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o.
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 12.12.2017 13:53
7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 13 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Soňa Párnická , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 12.12.2017 13:55
8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Halka Ležovičová , Peter Osuský , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 12.12.2017 13:57
9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 12.12.2017 13:58
10. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 12.12.2017 14:02
10./A Návrh na zmenu uznesenia č.51/2017 zo dňa 21.04.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 24: 12.12.2017 14:04
11. Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 12.12.2017 14:06
12. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Peter Tatár , Martina Uličná
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Peter Osuský , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 12.12.2017 14:20
13. Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 2 Halka Ležovičová , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 12.12.2017 14:22
14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/5
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 12.12.2017 14:24
15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc. č. 3673/3
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 12.12.2017 14:53
16. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 4 Miloš Domorák , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková
Proti: 4 Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 10 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 12.12.2017 15:20
17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 6 Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Peter Osuský , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 12.12.2017 15:21
17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 9 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Štefan Holčík , Peter Osuský , Jana Španková
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 12.12.2017 15:22
17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 4 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Matej Vagač
Zdržali sa: 11 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 12.12.2017 15:22
17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 6 Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Viera Satinská , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 12.12.2017 15:23
17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 11 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Štefan Holčík , Peter Osuský , Jana Španková
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Viera Satinská , Kristián Straka , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 12.12.2017 15:24
17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 4 Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 9 Štefan Bučko , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 5 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Kristián Straka , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Ľubomír Boháč
Hlasovanie č. 36: 12.12.2017 15:24
17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

návrh p.

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 6 Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Miloš Domorák , Peter Osuský , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 12.12.2017 15:25
17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

o celku

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 38: 12.12.2017 15:29
18. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 12.12.2017 15:43
19. Návrh Zásad poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Veronika Remišová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 40: 12.12.2017 15:44
21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 12.12.2017 16:37
22. Projekt revitalizácie verejného priestoru „Landererov park"
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 42: 12.12.2017 16:38
23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 12.12.2017 16:39
24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 12.12.2017 16:43
25. Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 12.12.2017 16:48
26. Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 ­ nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti.
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 12.12.2017 16:49
27. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2018
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 12.12.2017 16:57
28. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Hlasovanie č. 48: 12.12.2017 16:59
29. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 12.12.2017 17:06
30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 12.12.2017 17:11
31. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 12.12.2017 17:36
32. Rôzne

návrh p.Kollára

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 6 Štefan Bučko , Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Ivan Bútora , Štefan Holčík , Viera Satinská , Matej Vagač
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Peter Tatár , Martina Uličná
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 52: 12.12.2017 17:37
32. Rôzne
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 12 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 4 Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 12.12.2017 17:38
33. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Tatár
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018-2022
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020
 5. 5. Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o.
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave
 12. 12. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave
 13. 13. Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/5
 15. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc. č. 3673/3
 16. 16. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 18. 18. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
 19. 19. Návrh Zásad poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 20. 20. Návrh Zásad o poskytovaní sociálnej služby v dennom centre, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 21. 21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Projekt revitalizácie verejného priestoru „Landererov park"
 23. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry
 24. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva
 25. 25. Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 26. 26. Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti.
 27. 27. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2018
 28. 28. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 29. 29. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017
 30. 30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 31. 31. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
 32. 32. Rôzne
 33. 33. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 34. 34. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto