Komisia majetková a legislatívno-právna – Zasadnutie 23.11.2017 o 18:00 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Materiály na prerokovanie
  3. 2.1. Eugen Békéni – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1989/2 v k. ú. Mást I.
  4. 2.2. Resident s.r.o. – žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parc. č.1988/2 a 1989/2 k. ú. Mást I..
  5. 2.3. ABORIGIN s.r.o. – súhlas na umiestnenie – predĺženie splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici
  6. 2.4. Marcel Pír – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok pod garážou
  7. 3. Rôzne
  8. 4. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP