Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2017 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2016
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. 2. Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2016
 3. 3. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018
 4. 4. Rôzne
 5. 5. Interpelácie
 6. 6. Záver