Finančná komisia – Zasadnutie 01.12.2017 o 16:00 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Schválenie programu
  3. 3. Informácia o vzdaní sa funkcie tajomníka finančnej komisie
  4. 4. VZN o dani z nehnuteľností a dani za psa
  5. 5. Návrh rozpočtu mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava na roky 2018 – 2020
  6. 6. Rôzne
  7. 7. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP