Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017 o 13:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky * Interpellációk és kérdések
 3. 3. Žiadosti a návrhy spoločnosti KOMVaK, a.s. * A KOMVaK Rt. kérvényei és javaslatai
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 4. 3/1. Podnikateľský plán na roky 2018-2020 spoločnosti KOMVaK * Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
 5. 3/2. Návrh na odkúpenie pozemku pod ČOV Zlatná na Ostrove - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
 6. 3/3. Návrh na zrušenie činností spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
 7. 3/4. Návrh zmeny Stanov akciovej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
 8. 3/5. Pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
 9. 3/6. Informatívna správa o riešení havárií na prenajatom majetku Mesta Komárno spoločnosti KOMVaK,a.s. za obdobie 1-8/2017
 10. 3/7. Návrh prevádzkovej zmluvy spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
 11. 3/8. Zápisnica dozornej rady zo dňa 4.12.2017
 12. 4. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 13. 5. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 14. 5/1. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Stavebný úrad)
 15. 5/2. Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017
 16. 5/3. Návrh na zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy Komárno na rok 2017 - vlastné príjmy
 17. 5/4. Návrh na zmenu uznesenia č. 1473/2017 - projekt ZŠ J.A. Komenského
 18. 5/5. Návrh na zmenu uznesenia č. 1512/2017 - projekt ZŠ pohraničná
 19. 5/6. Návrh na preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky na rok 2017 - výukový bazén ZŠ s VJM práce
 20. 5/7. Žiadosť ZŠ M.Jókaiho s VJM o pridelenie finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu
 21. 5/8. Žiadosť ZŠ s VJM práce o pridelenie finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu
 22. 5/9. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre Mestský basketbalový klub Komárno
 23. 6. Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 a nezáväzný návrh na roky 2019-2020 * Komárom Város költségvetésének tervezete a 2018- as évre és nem kötelező érvényű javaslat a 2019-2020-as évekre
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 24. 6/1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2018 – 2020 * A főellenőr szakvéleménye a város 2018 - 2020-as költségvetési javaslatához
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 25. 7. Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2018 * Javaslat a város által a 2018-as évre tervezett kontokorrens hitelfelvételre
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 26. 8. Návrh VZN Mesta Komárno č…./2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady * Javaslat Komárom Város …/2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
Hlasovanie č. 1: 14.12.2017 13:10
1. Otvorenie - Megnyitó

Overovatelia - Hitelesítők

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 2: 14.12.2017 13:14
1. Otvorenie - Megnyitó

Andruskó PN- MJ

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zoltán Bujna , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 3: 14.12.2017 13:14
1. Otvorenie - Megnyitó

Gajdáč PN- MJ

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 10 Imre Andruskó , György Batta , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó
Proti: 5 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Béla Keszegh , Ján Vetter
Zdržali sa: 3 Štefan Bende , Peter Korpás , Tamás Varga
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 4: 14.12.2017 13:15
1. Otvorenie - Megnyitó

Program

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Feszty
Hlasovanie č. 5: 14.12.2017 13:55
3.1 Podnikateľský plán na roky 2018-2020 spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Alternatíva 2

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , František Rajko
Hlasovanie č. 6: 14.12.2017 13:56
3.2 Návrh na odkúpenie pozemku pod ČOV Zlatná na Ostrove ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 2 Béla Keszegh , František Rajko
Hlasovanie č. 7: 14.12.2017 13:58
3.3 Návrh na zrušenie činností spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 Zoltán Benyó , Éva Hortai , Béla Keszegh , Imre Knirs , František Rajko
Hlasovanie č. 8: 14.12.2017 14:03
3.4 Návrh zmeny Stanov akciovej spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 3 Zoltán Benyó , Éva Hortai , František Rajko
Hlasovanie č. 9: 14.12.2017 14:25
3.5 Pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

PN - MJ Gajdáč

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zoltán Benyó , Imre Knirs
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 10: 14.12.2017 14:35
3.6 Informatívna správa o riešení havárií na prenajatom majetku Mesta Komárno spoločnosti KOMVaK,a.s. za obdobie 1-8/2017

1. uznesenie

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 11: 14.12.2017 14:35
3.6 Informatívna správa o riešení havárií na prenajatom majetku Mesta Komárno spoločnosti KOMVaK,a.s. za obdobie 1-8/2017

2. uznesenie. PN Hortai

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko , Tímea Szénássy
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zoltán Benyó , Zoltán Bujna
Nehlasovali: 2 Konštantín Glič , Imre Knirs
Hlasovanie č. 12: 14.12.2017 14:53
3.7 Návrh prevádzkovej zmluvy spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Éva Hortai , Imre Knirs
Hlasovanie č. 13: 14.12.2017 15:49
4. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie 1402/2017

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Gajdáč
Nehlasovali: 2 György Batta , Zoltán Bujna
Hlasovanie č. 14: 14.12.2017 15:50
4. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie 1449/2017

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko , Tímea Szénássy
Za: 12 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Anton Marek , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Gajdáč , Károly Less , Béla Szabó
Nehlasovali: 3 György Batta , Zoltán Bujna , Peter Korpás
Hlasovanie č. 15: 14.12.2017 15:50
4. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie 615/2016

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Zoltán Bujna
Hlasovanie č. 16: 14.12.2017 15:51
4. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie 999/2016

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Zoltán Bujna
Hlasovanie č. 17: 14.12.2017 15:52
4. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 12 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Anton Marek , František Rajko , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Imre Andruskó , Éva Hortai , Károly Less , Béla Szabó
Nehlasovali: 3 György Batta , Zoltán Bujna , Peter Korpás
Hlasovanie č. 18: 14.12.2017 15:54
5.1 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Stavebný úrad)
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Zoltán Bujna
Hlasovanie č. 19: 14.12.2017 16:45
5.2 Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017

PN-MJ Andruskó

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , Štefan Bende , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Béla Szabó
Hlasovanie č. 20: 14.12.2017 16:46
5.3 Návrh na zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy Komárno na rok 2017 - vlastné príjmy
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 21: 14.12.2017 16:48
5.4 Návrh na zmenu uznesenia č. 1473/2017 - projekt ZŠ J.A. Komenského
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 György Batta , Konštantín Glič , Imre Knirs , František Rajko
Hlasovanie č. 22: 14.12.2017 16:48
5.5 Návrh na zmenu uznesenia č. 1512/2017 - projekt ZŠ pohraničná
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Imre Knirs , František Rajko
Hlasovanie č. 23: 14.12.2017 16:52
5.6 Návrh na preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky na rok 2017 - výukový bazén ZŠ s VJM práce
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 19 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič
Hlasovanie č. 24: 14.12.2017 16:53
5.7 Žiadosť ZŠ M.Jókaiho s VJM o pridelenie finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 20 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Konštantín Glič
Hlasovanie č. 25: 14.12.2017 16:54
5.8 Žiadosť ZŠ s VJM práce o pridelenie finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 21 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 14.12.2017 17:25
5.9 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre Mestský basketbalový klub Komárno
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Éva Hortai , Ján Vetter
Nehlasovali: 3 Zoltán Benyó , Peter Korpás , Tamás Varga
Hlasovanie č. 27: 14.12.2017 19:34
6. Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a nezáväzný návrh na roky 2019-2020 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2018- as évre

Stanovisko HK

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 21 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 14.12.2017 19:35
6. Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a nezáväzný návrh na roky 2019-2020 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2018- as évre
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Anton Marek , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Zoltán Benyó , Imre Knirs , Károly Less , Béla Szabó
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 29: 14.12.2017 19:41
7. Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2018 - Javaslat a város által a 2018-as évre tervezett kontokorrens hitelfelvételre

Gajdáč - preveriť prijatie úveru HK

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 30: 14.12.2017 19:42
7. Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2018 - Javaslat a város által a 2018-as évre tervezett kontokorrens hitelfelvételre
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 31: 14.12.2017 19:59
8. Návrh VZN čů./2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat a ů/2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Zsolt Feszty , Éva Hortai , Anton Marek , Béla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 14.12.2017 20:00
8. Návrh VZN čů./2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat a ů/2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén

Pokračovanie 20.12.2017

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Béla Szabó , Tímea Szénássy
Za: 5 Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , František Rajko , Tamás Varga
Proti: 5 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Károly Less , Ján Vetter
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Béla Keszegh
Nehlasovali: 1 Zoltán Benyó
Hlasovanie č. 33: 14.12.2017 20:00
8. Návrh VZN čů./2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat a ů/2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén

Pokračovanie 21.12.2017 13,00 hod.

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy
Za: 12 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Tamás Varga
Proti: 1 Ján Vetter
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Zoltán Benyó , Anton Marek