Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.12.2017 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 5. 5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 12. 12. Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník; Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 13. 13. Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 14. 14. Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 15. 15. Smernica VO podlimitné zákazky
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 5. 5. Audit účtovnej závierky k 31.12.2016
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 12. 12. Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník; Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 13. 13. Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 14. Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Smernica VO podlimitné zákazky
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 16. 16. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 17. Interpelácie
 18. 18. Návrh na doplnenie uznesení
 19. 19. Záver