KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu – Zasadnutie 11.12.2017 o 17:30 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Prerokovanie podkladov k ObZ
  3. 3. Rôzne
  4. 4. Diskusia
  5. 5. Záver