Miestna rada – Zasadnutie 05.12.2017 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018 -2022
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020
 5. 5. Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o.
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave
 12. 12. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave
 13. 13. Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/5
 15. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc. č. 3673/3
 16. 16. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 18. 18. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
 19. 19. Návrh Zásad poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 20. 20. Návrh Zásad o poskytovaní sociálnej služby v dennom centre, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 21. 21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Projekt revitalizácie verejného priestoru „Landererov park“
 23. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry
 24. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva
 25. 25. Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 26. 26. Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti.
 27. 27. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2018
 28. 28. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 29. 29. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017
 30. 30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 31. 31. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
 32. 32. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018 -2022
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020
 5. 5. Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o.
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave
 12. 12. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave
 13. 13. Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/5
 15. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc. č. 3673/3
 16. 16. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 18. 18. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
 19. 19. Návrh Zásad poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 20. 20. Návrh Zásad o poskytovaní sociálnej služby v dennom centre, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 21. 21. Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto
 22. 22. Projekt revitalizácie verejného priestoru „Landererov park“
 23. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry
 24. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva
 25. 25. Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 26. 26. Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti.
 27. 27. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2018
 28. 28. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 29. 29. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017
 30. 30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 31. 31. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
 32. 32. Rôzne