Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.12.2017 o 13:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2018-2020 * Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2018-2020 - as időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na roky 2018-2020 * A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2018-2020 -es időszakra
  Predkladateľ: Vargová Anna
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie na roky 2018-2020 - COMORRA SERVIS * A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2018-2020 -es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 pre: - Cykloturistický klub Slobodní pútnici - Generation C Media, s.r.o. * Kérelmek pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében a: - Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egyesület részére - Generation C Media, Kft. részére
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 7. 6a. TIDLY real estate s.r.o. – Žiadosť o predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 6b. Ing. Roland Labancz a Ing. Renáta Labanczová - Žiadosť o predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 6c. Tibor Pálmay, Mgr. Mária Tuchyňová, Mgr. Róbert Sárközi - Žiadosť o predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 6d. Orange Slovensko a.s. – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 6e. Denisa Rémaiová – Žiadosť o predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 6f. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe COMORRA SERVIS a majetku Mesta Komárno do nájmu KFC Komárno, občianske združenie, so sídlom Športová č. 1, 945 01 Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 6g. SSM Slovakia, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 6h. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 6i. COM-therm, spol. s r.o. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie * A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 17. 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2018 * A főellenőr ellenőrzési terve a 2018-as év első félévére
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 9. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach * Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
  Materiály   Prevziať všetky
 19. 9a. Žiadosť o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely - Charita Komárno n.o.
  Materiály   Prevziať všetky
 20. 10. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 10a. Žiadosť o prenájom bytu - Dolníková Katarína
  Materiály   Prevziať všetky
 22. 10b. Žiadosť o prenájom bytu - Szelidová Erika
  Materiály   Prevziať všetky
 23. 10c. Žiadosť o prenájom bytu - Mida Július
  Materiály   Prevziať všetky
 24. 10d. Žiadosť o prenájom bytu - Rafaelová Silvia
  Materiály   Prevziať všetky
 25. 11. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 26. 11a. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času * Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 11b. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 11c. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 29. 11d. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 30. 11e. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 31. 11f. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul. 29 , Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 32. 11g. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33 , Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 11h. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 11i. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 35. 11j. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 36. 11k. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16 , Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 37. 11l. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 11m. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
  Materiály   Prevziať všetky
 39. 11n. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 40. 11o. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 41. 11p. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 42. 11q. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 43. 11r. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 44. 11s. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 45. 11t. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 46. 11s. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 11v. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 48. 11z. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 48, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 11aa. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 50. 11ab. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20. 64, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 51. 11ac. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 52. 11ad. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 53. 11ae. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 54. 11af. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 55. 11ag. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 56. 11ah. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 57. 11ai. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16 , Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 58. 11aj. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
  Materiály   Prevziať všetky
 59. 11ak. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
  Materiály   Prevziať všetky
 60. 11al. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
 61. 11am. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 62. 11an. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 63. 11ao. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 2, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 64. 11ap. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 65. 11aq. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 66. 11ar. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 67. 11as. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
  Materiály   Prevziať všetky
 68. 12. Návrh úpravy Štatútu Mestskej polície v Komárne * A Komáromi Városi Rendőrség Alapszabály módosításának javaslata
  Predkladateľ: Tóth Alexander
  Materiály   Prevziať všetky
 69. 13. Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 01.01.2018 do 31.12.2018 * Javaslat Komárom Város helyi autóbuszközlekedés forgalmának változtatására a 2018.01.01. - 2018.01.31. időszakra
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
  Materiály   Prevziať všetky
 70. 14. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií * Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 71. 15. Prekladanie výsledkov mimoriadnej inventarizácie -návrh na vyradenie nedokončených investícií a ich odpísanie * A rendkívüli leltár eredményei - javaslat a befejezetlen beruházások kisorolására és leírására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 72. 16. Informatívna správa o stave obnovy miestnych komunikácií v Komárne * Tájékoztató beszámoló Komárom helyi útfelújításának folyamatáról
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
  Materiály   Prevziať všetky
 73. 17. Rôzne - Egyéb
  Materiály   Prevziať všetky
 74. 18. Záver - Befejezés
Hlasovanie č. 34: 21.12.2017 13:10
9.1 Otvorenie - Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Peter Korpás , Anton Marek , František Rajko
Za: 13 Imre Andruskó , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Attila Horváth
Hlasovanie č. 35: 21.12.2017 13:38
9. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2018-2020 -Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2018-2020 - as időszakra
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 10 Imre Andruskó , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Knirs , Béla Szabó , Ján Vetter
Nehlasovali: 2 Béla Keszegh , Tamás Varga
Hlasovanie č. 36: 21.12.2017 13:46
10. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na roky 2018-2020 - A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2018-2020 -es időszakra
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 16 Imre Andruskó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 21.12.2017 14:23
11. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie na roky 2018-2020 - COMORRA SERVIS - A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2018-2020 -es időszakra
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 12 Imre Andruskó , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Zoltán Bujna , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Dávid Kovács
Hlasovanie č. 38: 21.12.2017 14:28
12.1 Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 pre: - Cykloturistický klub Slobodní pútnici, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Károly Less , Béla Szabó
Hlasovanie č. 39: 21.12.2017 14:47
12.2 Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 pre: - Generation C Media, s.r.o., Iźa, predvádzka Komárno
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Peter Korpás , Károly Less
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 21.12.2017 14:53
13.1 TIDLY real estate s.r.o. ­ Žiadosť o predaj pozemku

100 % BDÚ

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Károly Less , Anton Marek , František Rajko
Za: 12 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Konštantín Glič , Béla Keszegh , Margit Keszegh
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 21.12.2017 14:55
13.2 Ing. Roland Labancz a Ing. Renáta Labanczová - Žiadosť o predaj pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 15 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 42: 21.12.2017 14:56
13.3 Tibor Pálmay, Mgr. Mária Tuchyňová, Mgr. Róbert Sárközi - Žiadosť o predaj pozemku
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 43: 21.12.2017 14:57
13.4 Orange Slovensko a.s. ­ Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 21.12.2017 14:58
13.5 Denisa Rémaiová ­ Žiadosť o predaj pozemku

PN Finančnej komisie

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek , František Rajko
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Konštantín Glič
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 21.12.2017 15:21
13.6 Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe COMORRA SERVIS a majetku Mesta Komárno do nájmu KFC Komárno, občianske združenie,
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Anton Marek
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 21.12.2017 15:25
13.7 SSM Slovakia, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Anton Marek
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 47: 21.12.2017 15:26
13.8 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Anton Marek
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 48: 21.12.2017 15:32
13.9 COM-therm, spol. s r.o. Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Alternatíva 3

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , György Batta , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 49: 21.12.2017 16:10
14. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Knirs , Károly Less , Béla Szabó
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 50: 21.12.2017 16:10
15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2018 za uplynulé obdobie - A főellenőr ellenőrzési terve a 2018-as év első félévére
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 51: 21.12.2017 16:12
16. Žiadosť o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely - Charita Komárno n.o.
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 21.12.2017 16:15
17.2 Žiadosť o prenájom bytu - Dolníková Katarína
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Konštantín Glič
Hlasovanie č. 53: 21.12.2017 16:16
17.3 Žiadosť o prenájom bytu - Szelidová Erika
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Konštantín Glič
Hlasovanie č. 54: 21.12.2017 16:16
17.4 Žiadosť o prenájom bytu - Mida Július
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Konštantín Glič
Hlasovanie č. 55: 21.12.2017 16:17
17.5 Žiadosť o prenájom bytu - Rafaelová Silvia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Konštantín Glič
Hlasovanie č. 56: 21.12.2017 16:20
18.1 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Konštantín Glič
Hlasovanie č. 57: 21.12.2017 16:20
18.2 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Konštantín Glič
Hlasovanie č. 58: 21.12.2017 16:20
18.3 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 59: 21.12.2017 16:21
18.4 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 60: 21.12.2017 16:21
18.5 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 61: 21.12.2017 16:21
18.6 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul. 29 , Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 62: 21.12.2017 16:21
18.7 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33 , Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 63: 21.12.2017 16:22
18.8 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 64: 21.12.2017 16:22
18.9 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 65: 21.12.2017 16:22
18.10 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 66: 21.12.2017 16:22
18.11 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16 , Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Béla Keszegh , Béla Szabó
Hlasovanie č. 67: 21.12.2017 16:23
18.12 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 68: 21.12.2017 16:23
18.14 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 69: 21.12.2017 16:23
18.15 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 70: 21.12.2017 16:24
18.16 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Béla Keszegh , Béla Szabó
Hlasovanie č. 71: 21.12.2017 16:24
18.17 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Béla Keszegh , Béla Szabó
Hlasovanie č. 72: 21.12.2017 16:24
18.18 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 György Batta , Béla Szabó , Tamás Varga
Hlasovanie č. 73: 21.12.2017 16:24
18.19 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 74: 21.12.2017 16:25
18.20 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 75: 21.12.2017 16:25
18.21 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Szabó
Hlasovanie č. 76: 21.12.2017 16:26
18.22 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 77: 21.12.2017 16:26
18.23 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 48, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 78: 21.12.2017 16:26
18.24 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 79: 21.12.2017 16:27
18.25 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20. 64, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 80: 21.12.2017 16:27
18.26 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 František Rajko , Tamás Varga
Hlasovanie č. 81: 21.12.2017 16:27
18.27 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 82: 21.12.2017 16:27
18.28 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 83: 21.12.2017 16:28
18.29 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , František Rajko
Hlasovanie č. 84: 21.12.2017 16:28
18.30 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 85: 21.12.2017 16:28
18.31 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 86: 21.12.2017 16:28
18.32 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16 , Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 87: 21.12.2017 16:29
18.33 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 88: 21.12.2017 16:29
18.34 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 89: 21.12.2017 16:29
18.35 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 90: 21.12.2017 16:30
18.36 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 91: 21.12.2017 16:30
18.37 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 92: 21.12.2017 16:30
18.38 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 2, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 93: 21.12.2017 16:30
18.39 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 94: 21.12.2017 16:31
18.40 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 95: 21.12.2017 16:31
18.41 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 96: 21.12.2017 16:31
18.42 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 97: 21.12.2017 16:34
19. Návrh Štatútu Mestskej polície v Komárne - A Komáromi Városi Rendőrség Alapszabály tervezetének javaslata
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 98: 21.12.2017 16:49
20. Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 01.01.2018 do 31.12.2018 - Javaslat Komárom Város helyi autóbuszközlekedés forgalmának változtatására a 2018.01.01. - 2018.01.31. időszakra
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 99: 21.12.2017 16:59
21. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

PN Szabo

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 100: 21.12.2017 16:59
21. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Andruskó
Nehlasovali: 3 György Batta , Peter Korpás , Tamás Varga
Hlasovanie č. 101: 21.12.2017 17:28
22. Prekladanie výsledkov mimoriadnej inventarizácie -návrh na vyradenie nedokončených investícií a ich odpísanie - A rendkívüli leltár eredményei - javaslat a befejezetlen beruházások kisorolására és leírására
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Károly Less
Nehlasovali: 3 György Batta , Attila Horváth , František Rajko
Hlasovanie č. 102: 21.12.2017 17:50
23. Informatívna správa o stave obnovy miestnych komunikácií v Komárne - Tájékoztató beszámoló Komárom helyi útfelújításának folyamatáról
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Anton Marek , Béla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 103: 21.12.2017 18:02
24. Rôzne - Egyéb

Poslanecký návrh Szabó

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 8 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh
Nehlasovali: 4 Imre Andruskó , György Batta , František Rajko , Tamás Varga
Návrh programu
 1. 1a. Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 2. 2. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2018-2020 * Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2018-2020 - as időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 3. 3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na roky 2018-2020 * A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2018-2020 -es időszakra
  Predkladateľ: Vargová Anna
 4. 4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie na roky 2018-2020 - COMORRA SERVIS * A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2018-2020 -es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 5. 5. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 pre: - Cykloturistický klub Slobodní pútnici - Generation C Media, s.r.o. * Kérelmek pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében a: - Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egyesület részére - Generation C Media, Kft. részére
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 6. 6. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 7. 6a. TIDLY real estate s.r.o. – Žiadosť o predaj pozemku
 8. 6b. Ing. Roland Labancz a Ing. Renáta Labanczová - Žiadosť o predaj pozemku
 9. 6c. Tibor Pálmay, Mgr. Mária Tuchyňová, Mgr. Róbert Sárközi - Žiadosť o predaj pozemku
 10. 6d. Orange Slovensko a.s. – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
 11. 6e. Denisa Rémaiová – Žiadosť o predaj pozemku
 12. 6f. Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe COMORRA SERVIS a majetku Mesta Komárno do nájmu KFC Komárno, občianske združenie, so sídlom Športová č. 1, 945 01 Komárno
 13. 6g. SSM Slovakia, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku
 14. 6h. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 15. 6i. COM-therm, spol. s r.o. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
 16. 7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie * A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 17. 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2018 * A főellenőr ellenőrzési terve a 2018-as év első félévére
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 18. 9. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach * Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 9a. Žiadosť o priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely - Charita Komárno n.o.
 20. 10. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 21. 10a. Žiadosť o prenájom bytu - Dolníková Katarína
 22. 10b. Žiadosť o prenájom bytu - Szelidová Erika
 23. 10c. Žiadosť o prenájom bytu - Mida Július
 24. 10d. Žiadosť o prenájom bytu - Rafaelová Silvia
 25. 11. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 26. 11a. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času * Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
 27. 11b. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
 28. 11c. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
 29. 11d. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
 30. 11e. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
 31. 11f. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul. 29 , Komárno
 32. 11g. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33 , Komárno
 33. 11h. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
 34. 11i. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
 35. 11j. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
 36. 11k. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16 , Komárno
 37. 11l. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
 38. 11m. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
 39. 11n. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
 40. 12. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
 41. 12a. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
 42. 12b. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno
 43. 12c. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
 44. 12d. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
 45. 12e. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
 46. 12f. Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
 47. 12g. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
 48. 12h. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 48, Komárno
 49. 12i. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
 50. 12j. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20. 64, Komárno
 51. 12k. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
 52. 12l. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno
 53. 12m. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno
 54. 12n. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
 55. 12o. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
 56. 12p. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
 57. 12q. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16 , Komárno
 58. 12r. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
 59. 12s. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
 60. 12t. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
 61. 12u. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
 62. 12v. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
 63. 12w. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Mieru 2, Komárno
 64. 12x. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
 65. 12y. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
 66. 13. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
 67. 13a. Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
 68. 14. Návrh investičnej stratégie pri realizácií projektu "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Komárno použitím LED technológie" na základe vykonanej správy auditu verejného osvetlenia * Javaslat Komárom város beruházási stratégiájának megvalósítására "Városi közvilágítás modernizációja és felújítása LED technológia segítségével" az elvégzett audit jelentésben összefoglalt eredményei alapján
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 69. 15. Návrh úpravy Štatútu Mestskej polície v Komárne * A Komáromi Városi Rendőrség Alapszabály módosításának javaslata
  Predkladateľ: Tóth Alexander
 70. 16. Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 01.01.2018 do 31.12.2018 * Javaslat Komárom Város helyi autóbuszközlekedés forgalmának változtatására a 2018.01.01. - 2018.01.31. időszakra
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
 71. 17. Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií * Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 72. 18. Prekladanie výsledkov mimoriadnej inventarizácie -návrh na vyradenie nedokončených investícií a ich odpísanie * A rendkívüli leltár eredményei - javaslat a befejezetlen beruházások kisorolására és leírására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 73. 19. Informatívna správa o stave obnovy miestnych komunikácií v Komárne * Tájékoztató beszámoló Komárom helyi útfelújításának folyamatáról
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 74. 20. Rôzne - Egyéb
 75. 21. Záver - Befejezés