Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 24.01.2018 o 15:30

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 19/2013 o nájme bytov
 3. 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o návratnej výpomoci
 5. 5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave
 7. 7. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grӧsslingová č. 57 v Bratislave
 9. 9. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pisztoryho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc.č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na prerokovanie možností urovnania súdnych sporov s Mariánom Dobríkom
 13. 13. Návrh na prerokovanie možností urovnania súdnych sporov s Andrejom Dúbravským
 14. 14. Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club, s.r.o.
 15. 15. Správa o činnosti – Technické služby Starého Mesta, a.s.
 16. 16. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 19/2013 o nájme bytov
 3. 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o návratnej výpomoci
 5. 5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave
 7. 7. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grӧsslingová č. 57 v Bratislave
 9. 9. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pisztoryho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemku parc.č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na prerokovanie možností urovnania súdnych sporov s Mariánom Dobríkom
 13. 13. Návrh na prerokovanie možností urovnania súdnych sporov s Andrejom Dúbravským
 14. 14. Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club, s.r.o.
 15. 15. Správa o činnosti – Technické služby Starého Mesta, a.s.
 16. 16. Rôzne.