Komisia pre kultúru – Zasadnutie 29.01.2018 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
  1. 1. Návrh VZN o nájme bytov
  2. 2. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
  3. 3. Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
  4. 4. Dotácie
  5. 5. Informácia o činnosti na oddelení kultúry
  6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Materiály do zastupiteľstva
  2. 2. Dotácie
  3. 3. Informácia o činnosti na oddelení kultúry
  4. 4. Rôzne