Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Územný plán zóny Chalupkova – čistopis 2017
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
 4. 3/A. Návrh pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl. mesta SR Bratislavy
 5. 4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
 6. 5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 7. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 8. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 8. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 10. 8/A. Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 188/2017 z 12.12.2017
 11. 9. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 10. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grösslingova č. 57 v Bratislave
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 13. 11. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 14. 12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku parc. č. 4746/5 na Matúšovej ulici
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 15. 13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave
 16. 14. Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 17. 15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
 18. 16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
 19. 17. Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 20. 18. Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 21. 19. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 22. 20. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 23. 21. Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie
 24. 22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 25. 23. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
 26. 24. Rôzne
 27. 24/A. Pripojenie sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k akcii „Vlajka pre Tibet 2018“
 28. 24/B. Oprávnenie vykonávať sobášne obrady
 29. 25. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 30. 26. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 06.02.2018 09:06
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Vagáča

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Štefan Holčík , Peter Osuský , Vladimír Palko
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 2: 06.02.2018 09:07
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Tatára

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 9 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Peter Tatár
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Marta Černá , Ondrej Dostál , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 06.02.2018 09:08
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 06.02.2018 09:08
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 06.02.2018 09:09
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Ľubomír Boháč , Viktor Muránsky
Hlasovanie č. 6: 06.02.2018 09:59
1. Územný plán zóny Chalupkova ­ čistopis 2017
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 2 Vladimír Palko , Veronika Remišová
Zdržali sa: 2 Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 7: 06.02.2018 10:40
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov

návrh p. Uličnej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 3 Halka Ležovičová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 8 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 8: 06.02.2018 10:41
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov

návrh p. Ležovičovej

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 12 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 06.02.2018 10:42
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov

návrh p. Ležovičovej

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 9 Marta Černá , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 13 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 06.02.2018 10:43
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Osuský
Hlasovanie č. 11: 06.02.2018 10:55
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách

návrh p.Vagáča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 7 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Matej Vagač
Proti: 4 Štefan Bučko , Vladimír Palko , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 06.02.2018 10:56
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Halka Ležovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 06.02.2018 11:02
3./A Návrh pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl.mesta SR Bratislava o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl.mesta SR Bratislavy
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Štefan Holčík , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 06.02.2018 11:57
4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci

návrh p.Domoráka

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 9 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Marta Černá , Miroslav Kollár
Zdržali sa: 6 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 2 Martin Borguľa , Barbora Oráčová
Hlasovanie č. 15: 06.02.2018 11:58
4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci

návrh p.Vagáča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 15 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 2 Marta Černá , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 06.02.2018 11:59
4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 17: 06.02.2018 13:29
5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 06.02.2018 13:31
7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 06.02.2018 13:50
8. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Veronika Remišová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Štefan Bučko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 06.02.2018 14:37
8./A Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením 188/2017 z 12.12.2017
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 6 Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 06.02.2018 14:56
9. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová
Za: 22 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 06.02.2018 15:44
10. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grösslingova č. 57 v Bratislave

návrh p.Vagáča

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Veronika Remišová
Za: 6 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Martin Borguľa , Štefan Holčík , Kristián Straka , Peter Tatár
Zdržali sa: 11 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 06.02.2018 15:45
10. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grösslingova č. 57 v Bratislave
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Veronika Remišová
Za: 3 Štefan Holčík , Viera Satinská , Peter Tatár
Proti: 10 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Martina Uličná , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 06.02.2018 15:52
11. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Veronika Remišová
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Viera Satinská , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 06.02.2018 16:01
12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku parc. č. 4746/5 na Matúšovej ulici
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Veronika Remišová
Za: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Proti: 11 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 7 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 06.02.2018 16:06
13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Veronika Remišová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 06.02.2018 16:07
15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 06.02.2018 16:08
16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Veronika Remišová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 06.02.2018 16:29
20. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 13 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 06.02.2018 16:31
21. Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 06.02.2018 16:33
22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 06.02.2018 16:36
23. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 06.02.2018 16:39
24. Rôzne
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 06.02.2018 16:40
24. Rôzne
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 06.02.2018 16:42
25. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Územný plán zóny Chalupkova – čistopis 2017
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
 4. 4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
 5. 5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grösslingova č. 57 v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 12. 12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku parc. č. 4746/5 na Matúšovej ulici
 13. 13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.
 15. 15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
 16. 16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
 17. 17. Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu
 18. 18. Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov
 19. 19. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017
 20. 20. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 21. 21. Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie
 22. 22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 23. 23. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
 24. 24. Rôzne
 25. 25. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 26. 26. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto