Mestská rada – Zasadnutie 31.01.2018 o 13:00 Malá zasadačka mestského úradu

Schválený program
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2018-2020 * A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2018 - 2020 évi költségvetés tervezete
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 3. 3. Návrh ceny tepla na rok 2018 – CALOR, s.r.o. * A CALOR kft. - javaslat a hő árára a 2018 –as évre
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 4. 3a. Príloha
 5. 4. Petícia obyvateľov mestskej časti Malá Iža – informatívna správa * Kisizsa városrész lakóinak petíciója
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 6. 5. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 7. 5a. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2017 - informatívna správa
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 8. 5b. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, Mgr. János Bajkai
 9. 5c. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 Spoluúčasť na projekte ÚPSVaR
  Predkladateľ: Viliam Siliga
 10. 5d. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 Pracovná zdravotná služba
  Predkladateľ: Viliam Siliga
 11. 5e. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 – dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 12. 6. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat a 2018-ra vonatkozó programozott költségvetésból tervezett tőke jellegű kiadásokra
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 13. 6a. Prílohy
 14. 7. Návrh na spolufinancovanie projektu „Malá Iža – zokruhovanie vodovodu” * Javaslat a „Kisizsa – vízvezeték bővítése“ projekt társfinanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 15. 8. Žiadosť o dotáciu pre Návrh a čistopis Územného plánu mesta Komárno * Dotációs kérvény Komárom város Területrendezési tervéhez
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 16. 9. Návrh na zmenu partnera v projekte Cezhraničný turistický park - CULTPLAY * Javaslat az Interreg projektbe (CULTPLAY) való belépésre
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 17. 10. Správa o súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno * Beszámoló a városi járdák felújításáról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 18. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 11a. Žiadosť o výnimku z VZN
 20. 11b. Informatínve materiály
 21. 12. Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2017 * Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2017 -es évi megvalósítási terve kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 22. 13. Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2018 -as évi megvalósítási tervére
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 23. 14. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2018 * Javaslat a /2018 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2018-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 24. 15. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 25. 15a. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020
 26. 15b. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
 27. 16. Žiadosti a návrhy na úseku športu * Kérvények és javaslatok sportügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 28. 16a. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 Javaslat * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a sportkluboknak
 29. 16b. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 Javaslat * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a sportkluboknak – egyszeri támogatás
 30. 17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 31. 17a. TE-1474, TIDLY real estate s.r.o.
 32. 17b. TE-1555, Köles Balázs
 33. 17c. TE-1556, Labancz Roland
 34. 17d. TE-1559, coool BAR s.r.o.
 35. 17e. TE-1571, SHMU
 36. 17f. TE-1593, ORANGE
 37. 17g. TE-1618, Rémaiová Denisa
 38. 17h. TE-1619, KFC
 39. 17i. TE-1622, ÚPSVaR
 40. 17j. TE–1371, OVS – záhrady pred Novou Strážou
 41. 17k. TE–1499, vyhodnotenie OVS, TTP
 42. 17l. TE–1716, Zvoda Marián
 43. 17m. TE–1717, Bonito, s.r.o.
 44. 17n. TE–1719, ELVED s.r.o.
 45. 17o. TE–1720, Bernáth František
 46. 17p. TE–1721, Tibor Madarász
 47. 17q. TE–1722, OVS - Hadovce
 48. 17r. TE–1723, budova Lehár
 49. 17s. TE-1724, DEMONE s.r.o
 50. 17t. TE-1725, Stará pevnosť
 51. 17u. TE-1726, HUMANA People to People Slovakia o.z.
 52. 17v. TE-1729, COM-therm
 53. 17w. TE-1737, Csemadok
 54. 17x. TE-1744, LS real s.r.o.
 55. 18. Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2017 * Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2017. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 56. 19. Záver - Befejezés
 57. 20. Zápisnice
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2018-2020 * A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2018 - 2020 évi költségvetés tervezete
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 3. 3. Návrh ceny tepla na rok 2018 – CALOR, s.r.o. * A CALOR kft. - javaslat a hő árára a 2018 –as évre
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 4. 3a. Príloha
 5. 4. Petícia obyvateľov mestskej časti Malá Iža – informatívna správa * Kisizsa városrész lakóinak petíciója
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 6. 5. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 7. 5a. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2017 - informatívna správa
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 8. 5b. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, Mgr. János Bajkai
 9. 5c. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 Spoluúčasť na projekte ÚPSVaR
  Predkladateľ: Viliam Siliga
 10. 5d. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 Pracovná zdravotná služba
  Predkladateľ: Viliam Siliga
 11. 5e. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 – dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 12. 6. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat a 2018-ra vonatkozó programozott költségvetésból tervezett tőke jellegű kiadásokra
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 13. 6a. Prílohy
 14. 7. Návrh na spolufinancovanie projektu „Malá Iža – zokruhovanie vodovodu” * Javaslat a „Kisizsa – vízvezeték bővítése“ projekt társfinanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 15. 8. Žiadosť o dotáciu pre Návrh a čistopis Územného plánu mesta Komárno * Dotációs kérvény Komárom város Területrendezési tervéhez
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 16. 9. Návrh na zmenu partnera v projekte Cezhraničný turistický park - CULTPLAY * Javaslat az Interreg projektbe (CULTPLAY) való belépésre
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 17. 10. Správa o súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno * Beszámoló a városi járdák felújításáról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 18. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 11a. Žiadosť o výnimku z VZN
 20. 11b. Informatínve materiály
 21. 12. Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2017 * Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2017 -es évi megvalósítási terve kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 22. 13. Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2018 -as évi megvalósítási tervére
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 23. 14. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2018 * Javaslat a /2018 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2018-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 24. 15. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 25. 15a. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020
 26. 15b.
 27. 16. Žiadosti a návrhy na úseku športu * Kérvények és javaslatok sportügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 28. 16a. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 Javaslat * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a sportkluboknak
 29. 16b. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 Javaslat * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a sportkluboknak – egyszeri támogatás
 30. 17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 31. 17a. TE-1474, TIDLY real estate s.r.o.
 32. 17b. TE-1555, Köles Balázs
 33. 17c. TE-1556, Labancz Roland
 34. 17d. TE-1559, coool BAR s.r.o.
 35. 17e. TE-1571, SHMU
 36. 17f. TE-1593, ORANGE
 37. 17g. TE-1618, Rémaiová Denisa
 38. 17h. TE-1619, KFC
 39. 17i. TE-1622, ÚPSVaR
 40. 17j. TE–1371, OVS – záhrady pred Novou Strážou
 41. 17k. TE–1499, vyhodnotenie OVS, TTP
 42. 17l. TE–1716, Zvoda Marián
 43. 17m. TE–1717, Bonito, s.r.o.
 44. 17n. TE–1719, ELVED s.r.o.
 45. 17o. TE–1720, Bernáth František
 46. 17p. TE–1721, Tibor Madarász
 47. 17q. TE–1722, OVS - Hadovce
 48. 17r. TE–1723, budova Lehár
 49. 17s. TE-1724, DEMONE s.r.o
 50. 17t. TE-1725, Stará pevnosť
 51. 17u. TE-1726, HUMANA People to People Slovakia o.z.
 52. 17v. TE-1729, COM-therm
 53. 17w. TE-1737, Csemadok
 54. 17x. TE-1744, LS real s.r.o.
 55. 18. Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2017 * Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2017. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 56. 19. Záver - Befejezés
 57. 20. Zápisnice