Mestská rada – Zasadnutie 05.02.2018 o 16:00 Mestský úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 - 2020
 5. 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 5/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
 6. 6. Informácia o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej školy v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave na roky 2018 - 2022
 7. 7. Majetkové veci
 8. 7a. Petícia na zachovanie objektu „Obecný dom Mást" - Ing. Jozef Fabian
 9. 7b. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - Ing. Juraj Vaicenbacher
 10. 7c. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Romana a Richard Juskovi
 11. 7d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marcel Pír
 12. 7e. Žiadosť o uzatvorenie NZ na časti pozemkov-splašková kanalizácia - Aborigin, s.r.o.
 13. 7f. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Eugen Bekéni
 14. 7g. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - RESIDENT, s.r.o.
 15. 7h. Žiadosť o prenájom pozemkov - Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
 16. 7i. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Jaroslav Budiš a manž. Lucia Budišová
 17. 7j. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - František Burda a manž. Katarína Burdová
 18. 7k. Žiadosť o prenájom časti pozemku - Spoločenstvo „Bytový dom Stupava s.č. 383"
 19. 7l. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s.
 20. 7m. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Patrik Breitschaft
 21. 7n. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava - Troyerova kúria
 22. 7o. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Miroslav Herman
 23. 7p. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavebných objektov na Lieskovej ulici v Stupave
 24. 7q. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov a zámena pozemkov - Biokoridor (Kremenica)
 25. 7r. Odkúpenie pozemku pre objekt Múzea Ferdiša Kostku
 26. 8. Návrh VZN č......./2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava
 27. 9. Návrh VZN č..... /2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava
 28. 10. Návrh na odvolanie a delegovanie členov Rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave
 29. 11. Zmeny územného plánu mesta Stupava lb/2012
 30. 12. Návrh na vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke na tretí štvrťrok 2017
 31. 13. Rôzne
 32. 14. Návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať dňa 15.2.2018
 33. 15. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 - 2020
 5. 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 5/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
 6. 6. Informácia o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej školy v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave na roky 2018 - 2022
 7. 7. Majetkové veci
 8. 7a. Petícia na zachovanie objektu „Obecný dom Mást" - Ing. Jozef Fabian
 9. 7b. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - Ing. Juraj Vaicenbacher
 10. 7c. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Romana a Richard Juskovi
 11. 7d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marcel Pír
 12. 7e. Žiadosť o uzatvorenie NZ na časti pozemkov-splašková kanalizácia - Aborigin, s.r.o.
 13. 7f. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Eugen Bekéni
 14. 7g. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - RESIDENT, s.r.o.
 15. 7h. Žiadosť o prenájom pozemkov - Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
 16. 7i. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Jaroslav Budiš a manž. Lucia Budišová
 17. 7j. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - František Burda a manž. Katarína Burdová
 18. 7k. Žiadosť o prenájom časti pozemku - Spoločenstvo „Bytový dom Stupava s.č. 383"
 19. 7l. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s.
 20. 7m. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Patrik Breitschaft
 21. 7n. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava - Troyerova kúria
 22. 7o. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Miroslav Herman
 23. 7p. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavebných objektov na Lieskovej ulici v Stupave
 24. 7q. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov a zámena pozemkov - Biokoridor (Kremenica)
 25. 7r. Odkúpenie pozemku pre objekt Múzea Ferdiša Kostku
 26. 8. Návrh VZN č......./2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava
 27. 9. Návrh VZN č..... /2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava
 28. 10. Návrh na odvolanie a delegovanie členov Rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave
 29. 11. Zmeny územného plánu mesta Stupava lb/2012
 30. 12. Rôzne
 31. 13. Návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať dňa 15.2.2018
 32. 14. Záver