Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.02.2018 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh na zvolenie predsedu a nového člena Komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, a informácia o jej náplni práce.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkmi:Valéria Pošvancová, parc. č. 38/1- časť o výmere 492 m2, Pavel Helman, parc. č. 38/1- časť o výmere 537 m2 a parc.č. 43 o výmere 20 m2,JUDr. Ing. Matúš Tomašovský, parc. č. 38/1-časť o vým. 304 m2 a parc.č. 42 o vým. 25 m2
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkom: Františka Sedlárová, parc. č. 58 o výmere 454 m2
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7. Správa o plnení Uznesenia č. 117/2017 zo dňa 13.03.2017 , Uznesenia č. 123/2017 zo dňa 24.04.2017, Uznesenia č. 146/2017 zo dňa 11.12.2017
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. 2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
 3. 3. Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkmi:Valéria Pošvancová, parc. č. 38/1- časť o výmere 492 m2, Pavel Helman, parc. č. 38/1- časť o výmere 537 m2 a parc.č. 43 o výmere 20 m2,JUDr. Ing. Matúš Tomašovský, parc. č. 38/1-časť o vým. 304 m2 a parc.č. 42 o vým. 25 m2
 4. 4. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkom: Františka Sedlárová, parc. č. 58 o výmere 454 m2
 5. 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
 6. 6. Správa o plnení Uznesenia č. 117/2017 zo dňa 13.03.2017 , Uznesenia č. 123/2017 zo dňa 24.04.2017, Uznesenia č. 146/2017 zo dňa 11.12.2017
 7. 7. Rôzne
 8. 8. Interpelácie
 9. 9. Záver