Miestna rada – Zasadnutie 30.01.2018 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
 4. 4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
 5. 5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grösslingova č. 57 v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 12. 12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku parc. č. 4746/5 na Matúšovej ulici
 13. 13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.
 15. 15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
 16. 16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
 17. 17. Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu
 18. 18. Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov
 19. 19. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017
 20. 20. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 21. 21. Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie
 22. 22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 23. 23. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
 24. 24. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
 4. 4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
 5. 5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grösslingova č. 57 v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 12. 12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku parc. č. 4746/5 na Matúšovej ulici
 13. 13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.
 15. 15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
 16. 16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
 17. 17. Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu
 18. 18. Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov
 19. 19. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017
 20. 20. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 21. 21. Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie
 22. 22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 23. 23. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
 24. 24. Rôzne