Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.02.2018 o 13:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 3. 3. Návrh ceny tepla na rok 2018 – CALOR, s.r.o. - A CALOR kft. - javaslat a hő árára a 2018 –as évre
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 4. 4. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 5. 4a. TE-1474, TIDLY real estate s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 4b. TE-1555, Köles Balázs
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 4c. TE-1556, Labancz Roland
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 4d. TE-1559, coool BAR s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 4e. TE-1571, SHMU
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 4f. TE-1593, ORANGE
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 4g. TE-1618, Rémaiová Denisa
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 4h. TE-1622, ÚPSVaR
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 4i. TE–1371, OVS – záhrady pred Novou Strážou
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 4j. TE–1499, vyhodnotenie OVS, TTP
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 4k. TE–1716, Zvoda Marián
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 4l. TE–1717, Bonito, s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 4m. TE–1719, ELVED s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 4n. TE–1720, Bernáth František
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 19. 4o. TE–1721, Tibor Madarász
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 20. 4p. TE–1722, OVS - Hadovce
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 4q. TE–1723, budova Lehár
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 22. 4r. TE-1724, DEMONE s.r.o
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 23. 4s. TE-1725, Stará pevnosť
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 24. 4t. TE-1726, HUMANA People to People Slovakia o.z.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 25. 4u. TE-1729, COM-therm
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 26. 4v. TE-1737, Csemadok
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 4w. TE-1744, LS real s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 5. Návrh na zmenu partnera v projekte Cezhraničný turistický park - CULTPLAY * Javaslat az Interreg projektbe (CULTPLAY) való belépésre
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 29. 6. Žiadosť o dotáciu pre Návrh a čistopis Územného plánu mesta Komárno * Dotációs kérvény Komárom város Területrendezési tervéhez
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 30. 6a. Prílohy
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 31. 7. Správa o súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno * Beszámoló a városi járdák felújításáról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 32. 8. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 33. 8a. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2017 – informatívna správa
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 8b. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 35. 9. Návrh na spolufinancovanie projektu „Malá Iža – zokruhovanie vodovodu” * Javaslat a „Kisizsa – vízvezeték bővítése“ projekt társfinanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 36. 10. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 37. 10a. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 10b. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 39. 10c. Návrh na rozdelenie položky "Vynútené opravy a údržba" na rok 2018 * Javaslat a szükséges javítások és karbantartás tételének szétosztására a 2018 évben.
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 40. 11. Žiadosti a návrhy na úseku športu * Kérvények és javaslatok sportügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 41. 11a. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre Kajak & kanoe klub Komárno * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a Komáromi Kajak & kanoe klubnak
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 42. 11b. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 Javaslat * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a sportkluboknak
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 43. 11c. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 Javaslat * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a sportkluboknak – egyszeri támogatás
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 44. 11d. Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta * A város tulajdonában lévő sportlétesítményeire fordítandó támogatás

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 08.02.2018 13:11
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Peter Korpás , Dávid Kovács
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Zsolt Feszty
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 2: 08.02.2018 13:17
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program PN - MJ

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zoltán Bujna , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Peter Korpás , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Zsolt Feszty , Anton Marek
Hlasovanie č. 3: 08.02.2018 13:18
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zoltán Bujna , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Peter Korpás , Dávid Kovács
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 4: 08.02.2018 13:21
2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie 1535/2017

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 5: 08.02.2018 13:21
2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Béla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 08.02.2018 13:30
3. Návrh ceny tepla na rok 2018 ­ CALOR, s.r.o. - A CALOR kft. - javaslat a hő árára a 2018 ­ as évre
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Károly Less
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 08.02.2018 13:32
4.1 TIDLY real estate s.r.o. ­ Žiadosť o predaj pozemku -TIDLY real estate s.r.o. ­ Kérvény telek megvásárlására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 8: 08.02.2018 13:37
4.2 Balázs Köles - Žiadosť o predaj pozemku - Balázs Köles - Kérvény telek megvételére

Proc. návrh Keszegh B.

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tamás Varga
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 08.02.2018 14:20
4.2 Balázs Köles - Žiadosť o predaj pozemku - Balázs Köles - Kérvény telek megvételére

Proc. návrh Bende

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Attila Horváth
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 10: 08.02.2018 14:24
4.2 Balázs Köles - Žiadosť o predaj pozemku - Balázs Köles - Kérvény telek megvételére
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 7 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Károly Less , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Imre Andruskó , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Margit Keszegh , Imre Knirs , Anton Marek , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Nehlasovali: 4 György Batta , Béla Keszegh , Peter Korpás , František Rajko
Hlasovanie č. 11: 08.02.2018 14:28
4.3 Ing. Roland Labancz a Ing. Renáta Labanczová - Žiadosť o predaj pozemku - Kérvény telek megvásárlására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 3 Attila Horváth , Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 12: 08.02.2018 14:30
4.4 coool BAR s.r.o. ­ Žiadosť o prenájom pozemku - coool BAR s.r.o. ­ Kérvény telek bérbevételére
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Attila Horváth
Hlasovanie č. 13: 08.02.2018 14:31
4.5 Slovenský hydrometeorologický ústav - žiadosť o prenájom pozemku -Szlovák Hydrometeorologiai Intézet ­ kérvény telek bérbevételéről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 14: 08.02.2018 14:32
4.6 Orange Slovensko a.s. ­ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme Orange Slovensko a.s. ­ Kérvény a bérleti szerződés megkötésére
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 15: 08.02.2018 14:33
4.7 Denisa Rémaiová ­ Žiadosť o predaj pozemku - Denisa Rémaiová ­ Kérvény telek megvásárlásra
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 16: 08.02.2018 14:35
4.9 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov ­ Kérvény nem lakás célú helyiségek bérbevételére
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 17: 08.02.2018 14:38
4.10 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov-Javaslat a nyilvános versenytárgyalás kiírására városi telkek eladására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 08.02.2018 14:40
4.11 Správa komisie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže -A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója

Žiada o slovo - Szót kér

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 György Batta , Zoltán Benyó , Anton Marek , Tamás Varga , Ján Vetter
Hlasovanie č. 19: 08.02.2018 14:50
4.11 Správa komisie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže -A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 08.02.2018 15:26
4.13 Bonito, s.r.o. ­ ponuka na predaj pozemkov, parcely reg. „C“ č. 153/8 a 153/9 (parkovisko pred NsP) - 153/8 és 153/9-es telekszámú parcellák eladására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 08.02.2018 15:58
4.14 ELVED, s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemkov - ELVED, s.r.o. - Kérvény telekek megvételére

PN - MJ Bende

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Anton Marek , Béla Szabó
Hlasovanie č. 22: 08.02.2018 15:58
4.14 ELVED, s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemkov - ELVED, s.r.o. - Kérvény telekek megvételére
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 16 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Andruskó
Nehlasovali: 3 Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Béla Szabó
Hlasovanie č. 23: 08.02.2018 16:33
4.15 František Bernáth ­ Žiadosť o predaj pozemku - František Bernáth ­ Kérvény telek megvásárlására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Konštantín Glič
Nehlasovali: 1 Béla Keszegh
Hlasovanie č. 24: 08.02.2018 16:36
4.16 Tibor Madarász ­ Žiadosť o odpredaj nebytových priestorov - Tibor Madarász ­ Kérvény nem lakás célú helyiségek eladására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Konštantín Glič
Nehlasovali: 1 Béla Keszegh
Hlasovanie č. 25: 08.02.2018 16:40
4.17 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností - Javaslat a városi ingatlanok eladására nyilvános versenytárgyalás kiírásával
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zoltán Benyó , Béla Szabó
Nehlasovali: 3 György Batta , Béla Keszegh , Anton Marek
Hlasovanie č. 26: 08.02.2018 17:41
4.18 Alternatívy využitia budovy „Lehár“ - Alternatívák a „Lehár“ épületének kihasználására

PN -MJ Andruskó

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 12 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Zsolt Feszty
Zdržali sa: 5 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less
Nehlasovali: 3 Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó
Hlasovanie č. 27: 08.02.2018 17:42
4.18 Alternatívy využitia budovy „Lehár“ - Alternatívák a „Lehár“ épületének kihasználására

Komisia na vyhodnotenie

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zsolt Feszty , Tamás Varga
Nehlasovali: 4 Zoltán Benyó , Imre Knirs , Anton Marek , Béla Szabó
Hlasovanie č. 28: 08.02.2018 17:44
4.19 DEMONE, s.r.o. - Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - DEMONE, s.r.o. - Kérvény az ingatlan bérbevételére
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Konštantín Glič
Nehlasovali: 2 Zoltán Benyó , Anton Marek
Hlasovanie č. 29: 08.02.2018 17:58
4.20 Stará pevnosť Komárno n.o. ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - Kérvény nem lakás célú helyiségek bérbevételére
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Zoltán Benyó , Margit Keszegh , Anton Marek
Hlasovanie č. 30: 08.02.2018 18:23
4.21 HUMANA People to People Slovakia o.z. ­ Žiadosť o výpožičku pozemkov - Kérvény telkek Kikölcsönzésére
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 12 Imre Andruskó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Konštantín Glič , Attila Horváth , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 31: 08.02.2018 18:38
4.22 COM-therm, spol. s r.o. Odkúpenie pozemkov ­ telkek megvásárlása

Proc. návrh Andruskó

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 13 Imre Andruskó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 1 Anton Marek
Zdržali sa: 4 Štefan Bende , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less
Nehlasovali: 2 Zoltán Benyó , Tamás Varga
Hlasovanie č. 32: 08.02.2018 18:39
4.23 Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve CSEMADOK ­ Základná organizácia Komárno CSEMADOK tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek bérbevétele
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Keszegh
Hlasovanie č. 33: 08.02.2018 18:40
4.24 LS real s.r.o. ­ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -LS real k.f.t. ­ Kérvény dologi teher megkötéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 08.02.2018 18:42
5. Návrh na zmenu partnera v projekte Cezhraničný turistický park - CULTPLAY - Javaslat az Interreg projektbe (CULTPLAY) való belépésre
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zoltán Benyó , Imre Knirs
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , František Rajko
Hlasovanie č. 35: 08.02.2018 18:43
6. Žiadosť o dotáciu pre Návrh a čistopis Územného plánu mesta Komárno -Dotációs kérvény Komárom város Területrendezési tervéhez
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 08.02.2018 18:57
7. Správa o súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno - Beszámoló a városi járdák felújításáról

PN - MJ KRM

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Béla Szabó
Zdržali sa: 2 Zoltán Benyó , Zsolt Feszty
Nehlasovali: 4 Imre Andruskó , Peter Korpás , Anton Marek , František Rajko
Hlasovanie č. 37: 08.02.2018 19:02
8.1 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2017 ­ informatívna správa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Béla Szabó
Nehlasovali: 3 Zsolt Feszty , Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 38: 08.02.2018 19:07
8.2 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2018

PN - MJ Keszegh B.

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zoltán Benyó
Hlasovanie č. 39: 08.02.2018 19:09
9. Návrh na spolufinancovanie projektu „Malá Iža ­ zokruhovanie vodovodu” - Javaslat a „Kisizsa ­ vízvezeték bővítése“ projekt társfinanszírozására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 08.02.2018 19:15
10.1 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020

ZŠ Eötvösa - Eötvös u. AI

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 08.02.2018 19:15
10.1 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020

ZŠ Komenského

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 08.02.2018 19:15
10.1 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020

Jókai Mór AI

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 43: 08.02.2018 19:16
10.1 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020

ZŠ Pohraničná

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 08.02.2018 19:16
10.1 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020

ZŠ Ul. Práce - Munka u. AI

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 08.02.2018 19:16
10.1 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020

ZŠ Rozmarínová

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 46: 08.02.2018 19:16
10.1 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020

ZUŠ

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , György Batta , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 08.02.2018 19:20
10.2 Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť

PN - MJ Keszegh B.

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 08.02.2018 19:24
10.3 Návrh na rozdelenie položky "Vynútené opravy a údržba" na rok 2018 * Javaslat a szükséges javítások és karbantartás tételének szétosztására a 2018 évben
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 08.02.2018 19:28
11.1 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre Kajak & kanoe klub Komárno * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a Komáromi Kajak & kanoe klubnak
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Zoltán Benyó , Anton Marek
Hlasovanie č. 50: 08.02.2018 19:50
11.2 Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport ­ návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012

PN - MJ Keszegh B.

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 51: 08.02.2018 19:55
11.3 Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport ­ návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 52: 08.02.2018 20:02
11.4 Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta * A város tulajdonában lévő sportlétesítményeire fordítandó támogatás
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 08.02.2018 20:04
11.4 Array

Pokračovanie -14.2.2018, 14,00

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 3. 3. Návrh ceny tepla na rok 2018 – CALOR, s.r.o. - A CALOR kft. - javaslat a hő árára a 2018 –as évre
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 4. 4. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 5. 4a. TE-1474, TIDLY real estate s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 4b. TE-1555, Köles Balázs
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 4c. TE-1556, Labancz Roland
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 4d. TE-1559, coool BAR s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 4e. TE-1571, SHMU
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 4f. TE-1593, ORANGE
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 4g. TE-1618, Rémaiová Denisa
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 4h. TE-1622, ÚPSVaR
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 4i. TE–1371, OVS – záhrady pred Novou Strážou
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 4j. TE–1499, vyhodnotenie OVS, TTP
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 4k. TE–1716, Zvoda Marián
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 4l. TE–1717, Bonito, s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 4m. TE–1719, ELVED s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 4n. TE–1720, Bernáth František
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 19. 4o. TE–1721, Tibor Madarász
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 20. 4p. TE–1722, OVS - Hadovce
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 4q. TE–1723, budova Lehár
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 22. 4r. TE-1724, DEMONE s.r.o
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 23. 4s. TE-1725, Stará pevnosť
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 24. 4t. TE-1726, HUMANA People to People Slovakia o.z.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 25. 4u. TE-1729, COM-therm
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 26. 4v. TE-1737, Csemadok
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 4w. TE-1744, LS real s.r.o.
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 5. Návrh na zmenu partnera v projekte Cezhraničný turistický park - CULTPLAY * Javaslat az Interreg projektbe (CULTPLAY) való belépésre
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 29. 6. Žiadosť o dotáciu pre Návrh a čistopis Územného plánu mesta Komárno * Dotációs kérvény Komárom város Területrendezési tervéhez
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 30. 6a. Prílohy
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 31. 7. Správa o súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno * Beszámoló a városi járdák felújításáról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 32. 8. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 33. 9. Návrh na spolufinancovanie projektu „Malá Iža – zokruhovanie vodovodu” * Javaslat a „Kisizsa – vízvezeték bővítése“ projekt társfinanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 34. 10. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 35. 10a. Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 36. 10b. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 37. 10c. Návrh na rozdelenie položky "Vynútené opravy a údržba" na rok 2018 * Javaslat a szükséges javítások és karbantartás tételének szétosztására a 2018 évben.
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 11. Žiadosti a návrhy na úseku športu * Kérvények és javaslatok sportügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 39. 11a. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre Kajak & kanoe klub Komárno * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a Komáromi Kajak & kanoe klubnak
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 40. 11b. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 Javaslat * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a sportkluboknak
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 41. 11c. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport – návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 Javaslat * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a sportkluboknak – egyszeri támogatás
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 42. 11d. Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta * A város tulajdonában lévő sportlétesítményeire fordítandó támogatás
 43. 12. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2018 * Javaslat a /2018 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2018-as évben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 44. 13. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat a 2018-ra vonatkozó programozott költségvetésből tervezett tőke jellegű kiadásokra
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 45. 13a. Prílohy
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 46. 14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 47. 14a. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - obal
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 48. 14b. Žiadosť o výnimku – Štefan Bíró
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 15. Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2017 * Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2017 - es évi megvalósítási terve kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 50. 16. Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2018 - as évi megvalósítási tervére
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 51. 16a. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2017 – informatívna správa
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 52. 16b. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 53. 16c. Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2018 spoluúčasť na projekte ÚPSVaR
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 54. 16d. Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2018 Pracovná zdravotná služba
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 55. 16e. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 – dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 56. 17. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v pomienkách sa omsprávy mesta Komárno za rok 2017 * Beszámoló a 2017-os évben végzett ellenőrzésekről, valamint a beérkezett panaszok és bejelentések intézéséről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 57. 18. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 58. 19. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2018-2020 * A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2018 - 2020 évi költségvetés tervezete
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 59. 20. Petícia obyvateľov mestskej časti Malá Iža * Kisizsa városrész lakóinak petíciója
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
  Materiály   Prevziať všetky
 60. 21. Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2017 * Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2017. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 61. 22. Interpelácie a otázky * Interpellációk és kérdések
 62. 23. Rôzne * Egyéb
 63. 24. Záver * Befejezés
 64. 25. Zápisnice odborných komisií * Szakbizottságok jegyzőkönyvei