Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.02.2018 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Ústna Informácia primátora o dianí v meste Stupava a o zmene organizačného poriadku Mestského úradu v Stupave
 6. 6. Návrh na odvolanie a delegovanie členov Rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave
 7. 7. Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 7a. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stupava k návrhu rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane programového rozpočtu na roky 2018-2020,
 9. 7b. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stupava k prípadnému vzatiu úveru pre Mesto Stupava v roku 2018,
 10. 8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 5/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 9. Informácia o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej školy v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave na roky 2018 – 2022
 12. 10. Majetkové veci
 13. 10a. Petícia na zachovanie objektu „Obecný dom Mást“ - Ing. Jozef Fabian
 14. 10b. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov – Ing. Juraj Vaicenbacher
 15. 10c. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Romana a Richard Juskovi
 16. 10d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Marcel Pír
 17. 10e. Žiadosť o uzatvorenie NZ na časti pozemkov-splašková kanalizácia – Aborigin, s.r.o.
 18. 10f. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Eugen Bekéni
 19. 10g. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - RESIDENT, s.r.o.
 20. 10h. Žiadosť o prenájom pozemkov - Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
 21. 10i. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Jaroslav Budiš a manž. Lucia Budišová
 22. 10j. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - František Burda a manž. Katarína Burdová
 23. 10k. Žiadosť o prenájom časti pozemku - Spoločenstvo „Bytový dom Stupava s.č. 383“
 24. 10l. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s.
 25. 10m. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Patrik Breitschaft
 26. 10n. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava - Troyerova kúria
 27. 10o. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Miroslav Herman
 28. 10p. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavebných objektov na Lieskovej ulici v Stupave
 29. 10q. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov a zámena pozemkov - Biokoridor (Kremenica)
 30. 10r. Odkúpenie pozemku pre objekt Múzea Ferdiša Kostku
 31. 11. Návrh VZN č. ...../2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava
 32. 12. Návrh VZN č. ..../2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2017
 34. 14. Správa o výsledku kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 2017
 35. 15. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Stupava za III. štvrťrok 2017
 36. 16. Interpelácie
 37. 17. Rôzne
 38. 18. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Ústna Informácia primátora o dianí v meste Stupava a o zmene organizačného poriadku Mestského úradu v Stupave
 6. 6. Návrh na odvolanie a delegovanie členov Rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave
 7. 7. Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020
 8. 7a. 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stupava k návrhu rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových a príspevkových organizácií vrátane programového rozpočtu na roky 2018-2020,
 9. 7b. 2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stupava k prípadnému vzatiu úveru pre Mesto Stupava v roku 2018,
 10. 8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 5/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
 11. 9. Informácia o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej školy v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave na roky 2018 – 2022
 12. 10. Majetkové veci
 13. 10a. Petícia na zachovanie objektu „Obecný dom Mást“ - Ing. Jozef Fabian
 14. 10b. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov – Ing. Juraj Vaicenbacher
 15. 10c. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Romana a Richard Juskovi
 16. 10d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Marcel Pír
 17. 10e. Žiadosť o uzatvorenie NZ na časti pozemkov-splašková kanalizácia – Aborigin, s.r.o.
 18. 10f. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Eugen Bekéni
 19. 10g. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - RESIDENT, s.r.o.
 20. 10h. Žiadosť o prenájom pozemkov - Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
 21. 10i. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - Jaroslav Budiš a manž. Lucia Budišová
 22. 10j. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku - František Burda a manž. Katarína Burdová
 23. 10k. Žiadosť o prenájom časti pozemku - Spoločenstvo „Bytový dom Stupava s.č. 383“
 24. 10l. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s.
 25. 10m. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Patrik Breitschaft
 26. 10n. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava - Troyerova kúria
 27. 10o. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Miroslav Herman
 28. 10p. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavebných objektov na Lieskovej ulici v Stupave
 29. 10q. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov a zámena pozemkov - Biokoridor (Kremenica)
 30. 10r. Odkúpenie pozemku pre objekt Múzea Ferdiša Kostku
 31. 11. Návrh VZN č. ...../2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava
 32. 12. Návrh VZN č. ..../2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava
 33. 13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2017
 34. 14. Správa o výsledku kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 2017
 35. 15. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Stupava za III. štvrťrok 2017
 36. 16. Interpelácie
 37. 17. Rôzne
 38. 18. Záver