Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy – Zasadnutie 27.02.2018 o 15:00 Budova mestskej polície

Schválený program
 1. 1. TE-1747/2018 – Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017- pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Komárno * Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján természet- és egészségvédelem céljára Komárom város területén a 28/2015-ös és 11/2017-es számú rendelet módosításában - a Római Katolikus Egyház, komáromi plébánia részére
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 2. 2. TE-1748/2018 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017- pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola na ulici Eötvösa s vyučovacím jazykom maďarským Komárno * Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján természet- és egészségvédelem céljára Komárom város területén a 28/2015-ös és 11/2017-es számú rendelet módosításában - a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom részére
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 3. 3. TE-1749/2018 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017- pre Bastion Comorra nezisková organizácia v Komárne * Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján természet- és egészségvédelem céljára Komárom város területén a 28/2015-ös és 11/2017-es számú rendelet módosításában - a komáromi Bastion Comorra nonprofit szervezet részére
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 4. 4. TE-1773/2018 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017- pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno * Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján természet- és egészségvédelem céljára Komárom város területén a 28/2015-ös és 11/2017-es számú rendelet módosításában - a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Jókai Mór Alapiskola Komárom részére
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 5. 5. Rôzne * Egyéb