Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.02.2018 o 17:10 Obecný úrad Podzámčok

Schválený program
 1. 1.. 1.Otvorenie zasadnutia
  Predkladateľ: Martin Babiak
 2. 2.. Správa o činnosti a finančnom hospodárení
  Predkladateľ: Martin Babiak
 3. 3.. Sociálne služby v obci
  Predkladateľ: Jana Mečiarová
 4. 4.. Rozpočet na rok 2018
  Predkladateľ: Mária Hrčková
 5. 5.. Plán kultúrnospoločenských akcií a investičných zámerov na rok 2018
  Predkladateľ: Martin Babiak
 6. 6.. Rôzne
 7. 7.. Diskusia
 8. 8.. Záver