Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 07.03.2018 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh na 3.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy novovzniknutého pozemku parc. č.1866/11 na Radvanskej ulici
 5. 5. Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrhy na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (Prešporkovo)
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 127, Bratislava-Staré Mesto)
 12. 12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (ECHO – občianske združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím )
 13. 13. Materiály na predbežné prerokovanie: - Návrh schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc.č. 3080/2 na Mišíkovej ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby-garáže, súpisné číslo 7716 a pozemku parc.č. 1458/4 pod predmetnou garážou vo dvore na Koreničovej 4 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
 14. 14. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh na 3.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy novovzniknutého pozemku parc. č.1866/11 na Radvanskej ulici
 5. 5. Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrhy na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (Prešporkovo)
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 127, Bratislava-Staré Mesto)
 12. 12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (ECHO – občianske združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím )
 13. 13. Materiály na predbežné prerokovanie: - Návrh schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc.č. 3080/2 na Mišíkovej ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby-garáže, súpisné číslo 7716 a pozemku parc.č. 1458/4 pod predmetnou garážou vo dvore na Koreničovej 4 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
 14. 14. Rôzne.