Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.03.2018 o 19:00 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Správa hlavného kontrolóra obce
 5. 5. Informácia o projektoch a žiadostiach
 6. 6. Projekt rekreačnej oblasti Dubník
 7. 7. Kanalizačné prípojky na starej časti kanalizácie
 8. 8. Denný stacionár
 9. 9. KOZ
 10. 10. Rôzne
 11. 11. Diskusia
 12. 12. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP