Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.03.2018 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo)
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 21 na ulici Tabaková č. 6 v Bratislave
 15. 15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave
 16. 16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave
 18. 18. Návrh na schválenie zľavy z nájomného za užívanie nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 45 v Bratislave
 19. 19. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy novovzniknutého pozemku parc. č.1866/11 na Radvanskej ulici
 20. 20. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 21. 21. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 22. 22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-sociálna oblasť
 23. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018- oblasť školstva
 24. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
 25. 25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť životného prostredia
 26. 26. Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu
 27. 27. Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov
 28. 28. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017
 29. 29. Informácia predsedníčky Komisie mandátovej o schválenej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa úpravy poskytovania odmien poslancom
 30. 30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 31. 31. Rôzne Informácia o zrušení cyklotrasy na Dunajskom nábreží
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 32. 32. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 33. 33. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 20.03.2018 09:13
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Kollára

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 1 Miroslav Kollár
Proti: 7 Marta Černá , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Vladimír Palko , Jana Španková , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Kristián Straka , Matej Vagač
Nehlasovali: 5 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Martina Uličná
Hlasovanie č. 2: 20.03.2018 09:14
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Vagača

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 12 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 2 Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Štefan Holčík , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 20.03.2018 09:15
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Tatára

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 7 Štefan Bučko , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Kristián Straka , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Vladimír Palko
Nehlasovali: 2 Marta Černá , Miloš Domorák
Hlasovanie č. 4: 20.03.2018 09:16
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Uličnej

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 20.03.2018 09:17
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 20.03.2018 09:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 20.03.2018 09:19
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 20.03.2018 09:23
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 20.03.2018 09:25
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 10: 20.03.2018 09:45
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Veronika Remišová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 1 Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 2 Štefan Holčík , Vladimír Palko
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 11: 20.03.2018 10:05
5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

návrh p.Vagač

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Borguľa
Za: 8 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Marta Černá , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 11 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 20.03.2018 10:06
5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

návrh p.Zieglera

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Borguľa
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 10 Ivan Bútora , Marta Černá , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 20.03.2018 10:07
5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Borguľa
Za: 23 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 20.03.2018 11:00
7. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Muránskeho

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Miroslav Kollár , Soňa Párnická
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 20.03.2018 11:01
7. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Zieglera

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Miroslav Kollár , Veronika Remišová
Za: 7 Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Miloš Domorák , Barbora Oráčová
Zdržali sa: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 20.03.2018 11:03
7. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Miroslav Kollár
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Ondrej Dostál , Viera Satinská
Nehlasovali: 2 Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 17: 20.03.2018 11:05
6. Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Miroslav Kollár , Jana Španková , Martina Uličná
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 18: 20.03.2018 11:29
8. Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miroslav Kollár , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 8 Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka
Proti: 5 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 7 Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 20.03.2018 11:45
9. Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Tatár
Za: 12 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 20.03.2018 11:46
9. Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Tatár
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 20.03.2018 12:01
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo)

návrh p.Bučka

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Peter Tatár
Za: 9 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Kristián Straka , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Ondrej Dostál , Štefan Holčík
Zdržali sa: 10 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 20.03.2018 12:03
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo)

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Miroslav Kollár , Peter Tatár
Za: 10 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 20.03.2018 12:04
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo)
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Miroslav Kollár , Peter Tatár
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 1 Marta Černá
Nehlasovali: 1 Halka Ležovičová
Hlasovanie č. 24: 20.03.2018 13:12
11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 20.03.2018 13:14
12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 20.03.2018 13:24
13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová
Za: 10 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 27: 20.03.2018 13:27
14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 21 na ulici Tabaková č. 6 v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová
Za: 22 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 20.03.2018 13:30
15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová
Za: 22 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 20.03.2018 13:33
16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Veronika Remišová , Martina Uličná
Hlasovanie č. 30: 20.03.2018 13:39
17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave

návrh p.Špankovej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová , Soňa Párnická
Za: 8 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Proti: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Viera Satinská
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 20.03.2018 13:40
17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave

návrh p.Uličnej a Zieglera

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová
Za: 9 Ľubomír Boháč , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Peter Osuský , Viera Satinská
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 20.03.2018 13:41
17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová
Za: 17 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 20.03.2018 13:45
18. Návrh na schválenie zľavy z nájomného za užívanie nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 45 v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Kristián Straka , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 20.03.2018 13:47
19. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy novovzniknutého pozemku parc. č.1866/11 na Radvanskej ulici
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová
Za: 18 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 35: 20.03.2018 13:50
20. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Barbora Oráčová , Martina Uličná
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Halka Ležovičová
Hlasovanie č. 36: 20.03.2018 13:56
21. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Tatár
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 20.03.2018 13:58
22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-sociálna oblasť
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Tatár
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 20.03.2018 13:59
23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018- oblasť školstva
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Tatár
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 20.03.2018 14:00
24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Lucia Ďuriš Nicholsonová
Hlasovanie č. 40: 20.03.2018 14:01
25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 20.03.2018 14:09
26. Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová
Za: 13 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 3 Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Vladimír Palko
Hlasovanie č. 42: 20.03.2018 14:30
27. Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Veronika Remišová
Za: 18 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 43: 20.03.2018 14:31
28. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Tatár
Hlasovanie č. 44: 20.03.2018 15:03
29. Informácia predsedníčky Komisie mandátovej o schválenej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa úpravy poskytovania odmien poslancom
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 18 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 20.03.2018 15:07
30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 18 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 20.03.2018 15:33
31. Rôzne
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Viera Satinská , Matej Vagač
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 47: 20.03.2018 15:35
32. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 16 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Miroslav Kollár
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo)
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 21 na ulici Tabaková č. 6 v Bratislave
 15. 15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave
 16. 16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave
 18. 18. Návrh na schválenie zľavy z nájomného za užívanie nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 45 v Bratislave
 19. 19. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy novovzniknutého pozemku parc. č.1866/11 na Radvanskej ulici
 20. 20. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 21. 21. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
  Materiály   Prevziať všetky
 22. 22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-sociálna oblasť
 23. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018- oblasť školstva
 24. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry
 25. 25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť životného prostredia
 26. 26. Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 27. Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov
 28. 28. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017
 29. 29. Informácia predsedníčky Komisie mandátovej o schválenej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa úpravy poskytovania odmien poslancom
 30. 30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 31. 31. Rôzne
 32. 32. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 33. 33. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto