Mestská rada – Zasadnutie 14.03.2018 o 13:00 Malá zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Návrh prevádzkovej zmluvy spoločnosti KOMVaK a.s. * Javaslat a KOMVaK Rt. üzemeltetési szerződésére
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 3. 3. Návrh spoločnosti KOMVaK a.s. na úhradu nákladov kompletného auditu * Javaslat a KOMVaK Rt. rézséről a teljeskörű audit finanszírozására
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 4. 3,1. Návrh na zmenu uznesenia č. 1523/2017
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 5. 4. Návrh na zmenu PR Mesta Komárno na rok 2018 – riešenie krízového stavu spoločnosti CALOR, s.r.o. * Javaslat a CALOR, k.f.t. krízishelyzetének megoldására Komárom Város költégvetésének módósításával
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 6. 5. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 príspevkovej organizácie COMORRASERVIS * Javaslat a COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2018 – as költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 7. 6. Návrh na nepoužitie elektronickej aukcie vo verejnej súťaži s názvom „Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno" * Javaslat a „Városi utak javítása Komárom területén“ című közbeszerzés nem elektronikus aukcióval való lebonyolításáról
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
 8. 7. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach * Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 9. 8. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 10. 9. Návrhy na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre: * Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában a:
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 11. . Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Komárno * Római Katolikus Egyház, komáromi plébánia részére
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 12. . Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZŠ na ulici Eötvösa s VJM Komárno * Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Eötvös Utcai MTNY Alapiskola Komárom részére
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 13. . Bastion Comorra nezisková organizácia v Komárne * komáromi Bastion Comorra nonprofit szervezet részére
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 14. . Združenie maďarských rodičov na Slovensku – ZŠ Móra Jókaiho s VJM Komárno * Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Jókai Mór Alapiskola Komárom részére
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 15. 10. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktatási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 16. 11. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 17. 12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás * Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 18. 13. Správa o činnosti OOCR Podunajko * Beszámoló a Duna Mente TDM tevékenységéről
  Predkladateľ: Kovács Dávid
 19. 14. Záver - Befejezés
 20. . Správy odborných komisií * Szakbizottságok jegyzőkönyvei