Mestská rada – Zasadnutie 12.03.2018 o 16:00 Mestský úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020
 5. 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
 6. 6. Majetkové veci
 7. 6a. Žiadosť o prenájom NP v Zdravotnom stredisku – ambulancia psychológa
 8. 6b. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Mária Smejová
 9. 6c. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Patrik Breitschaft
 10. 6d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – PaedDr. Silvia Dugovičová
 11. 6e. Žiadosť o prenájom pozemkov – Bytový dom Harmony
 12. 6f. Žiadosť o súhlas s umiestnením el. rozvodnej skrine a prípojky – ulicaZ Zemanská
 13. 6g. Parkovacie stojiská – Beleš a Partner s.r.o.
 14. 6h. Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby „Inžinierske siete Kremenica 982“
 15. 6i. Zmena uznesenia č. 32/2018 z 15.02.2018
 16. 7. Rôzne
 17. 8. Návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať dňa 22.3.2018
 18. 9. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020
 5. 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
 6. 6. Majetkové veci
 7. 6a. Žiadosť o prenájom NP v Zdravotnom stredisku – ambulancia psychológa
 8. 6b. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Mária Smejová
 9. 6c. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Patrik Breitschaft
 10. 6d. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – PaedDr. Silvia Dugovičová
 11. 6e. Žiadosť o prenájom pozemkov – Bytový dom Harmony
 12. 6f. Žiadosť o súhlas s umiestnením el. rozvodnej skrine a prípojky – ulicaZ Zemanská
 13. 6g. Parkovacie stojiská – Beleš a Partner s.r.o.
 14. 6h. Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby „Inžinierske siete Kremenica 982“
 15. 6i. Zmena uznesenia č. 32/2018 z 15.02.2018
 16. 7. Rôzne
 17. 8. Návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať dňa 22.3.2018
 18. 9. Záver