Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: starosta obce, hlavný kontrolór obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
  Predkladateľ: hlavný kontrolór obce
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: hlavný kontrolór obce
 5. 5. Zástupca starostu obce
  Predkladateľ: starosta obce
 6. 6. Výstavba MŠ
  Predkladateľ: starosta obce
 7. 7. PHSR na roky 2014 - 2020
  Predkladateľ: starosta obce
 8. 8. Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu
  Predkladateľ: starosta obce
 9. 9. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
  Predkladateľ: starosta obce
 10. 10. Rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: starosta obce, ekonóm - účtovník
 11. 11. Rôzne:
  Predkladateľ: starosta obce
 12. 12. Diskusia
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnen e uznesení
 15. 15. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: starosta obce, hlavný kontrolór obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
  Predkladateľ: hlavný kontrolór obce
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: hlavný kontrolór obce
 5. 5. Zástupca starostu obce
  Predkladateľ: starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Výstavba MŠ
  Predkladateľ: starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. PHSR na roky 2014 - 2020
  Predkladateľ: starosta obce
 8. 8. Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu
  Predkladateľ: starosta obce
 9. 9. VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
  Predkladateľ: starosta obce
 10. 10. Rozpočtové opatrenia
  Predkladateľ: starosta obce, ekonóm - účtovník
 11. 11. Rôzne:
  Predkladateľ: starosta obce
  Kanalizácia
  Omsit - optokábel
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Diskusia
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnen e uznesení
 15. 15. Záver