Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2018 o 15:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 8. Obnova MK v Komárne – Jókaiho ulica *Útburkolatok felújítása - Jókai utca
 2. 9. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017: * A 2017-es év gazdasági eredményeinek értékelése:
 3. 9a. Mestské kultúrne stredisko * Városi Művelődési Központ
  Predkladateľ: Vargová Anna
 4. 9b. Zariadenie pre seniorov * Idősek otthona
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 5. 9c. COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 6. 10. Príspevková organizácia COMORRA SERVIS - Správa o vývoji príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému * COMORRA SERVIS járulékos szervezet – A parkolási rendszer működéséből származó bevételek és a ráfordított kiadások alakulásáról szóló jelentés
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 7. 11. Návrh dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2016 * Javaslat a 2016.06.30-án érvénybe lépett bérleti szerződés 3-as számú toldalékára
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 8. 12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás * Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 9. 13. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 10. 13a. TE_1781_2018_Földes-komunikácia-osobitný zreteľ
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 11. 13b. TE_1788_2018_ÚPSVaR-osobitný zreteľ
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 12. 13c. TE_1784_2018_Geskeová Gertrúda-osobitný zreteľ
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 13. 13d. TE-1836_2018_EL-AG,s.r.o
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 14. 13e. TE-1837_2018_Mészáros
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 15. 13f. TE-1838_2018_Žiadosť záhradkárov o odkúpenie pozemkov
 16. 13g. TE-1839_2018_Horváth Ladislav
 17. 13h. 08_TE-1840_2018_Bastion Comorra n.o
 18. 13i. TE-1842_2018_Modelársky klub Komárno
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 19. 13j. TE-1783_2018_Bukor Roman
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 20. 13k. TE-1371_2018_OVS_p.č.11128
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 21. 13l. TE-1371_2018_OVS_p.č.11138
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 22. 13m. TE-1371_2018_OVS_p.č.11140
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 23. 13n. TE-1722_2018_OVS_Hadovce
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 24. 14. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 25. 14a. 01_TE-1757-2018
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 26. 14b. 02_TE-1825-2018
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 27. 15. Určenie náhrad za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo obradnej miestnosti na území mesta Komárno * Komárom városa területén eskettetői termen kívül történő esküvői szertartások költségeinek díjkiszabása
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 28. 16. Návrh na uznesenien na odvolanie člena Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne
  Predkladateľ: JUDr.Tamás Varga
 29. 17. Informatívna správa o verejných obstarávaniach * Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 30. 18. Mestská hromadná doprava v Komárne a jej možné riešenia na ďalšie obdobie – informatívna správa * Tájékoztató jellegű beszámoló a városi tömegközlekedésről és a lehetséges megoldásokról a további időszakra
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
 31. 19. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu * Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről
  Predkladateľ: PhDr. Knirs Imre
 32. 20. Správa o činnosti OOCR Podunajsko * Beszámoló a Duna Mente TDM tevékenységéről
  Predkladateľ: Bauer Ildikó
 33. 21. Rôzne * Egyéb
 34. 22. Záver * Befejezés
 35. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 16.04.2018 * A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 36. Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 16.04.2018 * Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 37. Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy zo dňa 17.04.2018 * A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 38. Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 16.04.2018 * A városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Bende Štefan
 39. Správa finančnej komisie zo dňa 18.04.2018 * A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Szabó Béla
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • JUDr. Štefan Bende
 • MUDr. Zoltán Benyó
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Ing. Konštantín Glič
 • JUDr. Éva Hortai
 • MUDr. Attila Horváth
 • Mgr. Béla Keszegh
 • JUDr. Margit Keszegh
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Dávid Kovács
 • Mgr. Károly Less
 • MUDr. Anton Marek
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • JUDr. Tamás Varga
Ospravedlnení
 • MUDr. Tibor Bastrnák
 • Zsolt Feszty
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • PaedDr. József Kiss Péntek
 • Ing. František Rajko
 • Ing. László Stubendek
 • Ing. Béla Szabó
 • Ing. Ján Vetter

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 38: 16.05.2018 15:21
8. Obnova MK v Komárne ­ Jókaiho ulica - Útburkolatok felújítása - Jókai utca
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 16.05.2018 15:24
9.1 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017:-Mestské kultúrne stredisko * Városi Művelődési Központ
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 16.05.2018 15:33
9.3 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017:-COMORRA SERVIS

Návrh finančnčj komisie - Pénzügyi bizottság javaslata

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Keszegh
Hlasovanie č. 41: 16.05.2018 15:34
9.3 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017:-COMORRA SERVIS
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zoltán Benyó , Éva Hortai
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 42: 16.05.2018 15:45
10. COMORRA SERVIS - Správa o vývoji príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému -­ A parkolási rendszer működéséből származó bevételek és a ráfordított kiadások alakulásáról szóló jelentés
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Zoltán Benyó , Imre Knirs , Károly Less
Nehlasovali: 1 Éva Hortai
Hlasovanie č. 43: 16.05.2018 15:59
11. Návrh dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2016 -Javaslat a 2016.06.30-án érvénybe lépett bérleti szerződés 3-as számú toldalékára
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 16.05.2018 16:01
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

Overovateľ Hitelesítő Bende

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 45: 16.05.2018 16:02
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

Hluško Marek - LITOVEL PUB

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Éva Hortai
Hlasovanie č. 46: 16.05.2018 16:03
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

T-Profit s.r.o.

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Éva Hortai
Hlasovanie č. 47: 16.05.2018 16:03
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

Silvia Győre

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Éva Hortai
Hlasovanie č. 48: 16.05.2018 16:03
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

Pestera KN s.r.o.

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Éva Hortai
Hlasovanie č. 49: 16.05.2018 16:04
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

Monarchia s.r.o.

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Éva Hortai
Hlasovanie č. 50: 16.05.2018 16:04
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

Melinda Tomová

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Éva Hortai
Hlasovanie č. 51: 16.05.2018 16:04
12. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

Viking Group

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Éva Hortai
Hlasovanie č. 52: 16.05.2018 16:10
13.4 TE-1836_2018_EL-AG,s.r.o
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 16.05.2018 16:16
13.5 TE-1837_2018_Mészáros

Alternatíva 1,

Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 10 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Éva Hortai , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek
Proti: 2 Zoltán Bujna , Konštantín Glič
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 1 Béla Keszegh
Hlasovanie č. 54: 16.05.2018 16:20
13.6 TE-1838_2018_Žiadosť záhradkárov o odkúpenie pozemkov
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 11 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Éva Hortai , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek
Proti: 1 Konštantín Glič
Zdržali sa: 2 Zoltán Bujna , Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 55: 16.05.2018 16:23
13.7 TE-1839_2018_Horváth Ladislav
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 8 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Benyó , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek
Proti: 1 Konštantín Glič
Zdržali sa: 3 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Peter Korpás
Nehlasovali: 2 Éva Hortai , Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 56: 16.05.2018 16:26
13.8 TE-1840_2018_Bastion Comorra n.o
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Anton Marek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 57: 16.05.2018 16:28
13.9 TE-1842_2018_Modelársky klub Komárno
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 58: 16.05.2018 16:38
13.11 TE-1371_2018_OVS_p.č.11128
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 59: 16.05.2018 16:39
13.12 TE-1371_2018_OVS_p.č.11138
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 60: 16.05.2018 16:41
13.13 TE-1371_2018_OVS_p.č.11140
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 61: 16.05.2018 16:44
13.14 TE-1722_2018_OVS_Hadovce

Žiada o slovo -Szót kér

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 62: 16.05.2018 17:00
13.14 TE-1722_2018_OVS_Hadovce

PN Glič

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 4 György Batta , Konštantín Glič , Peter Korpás , Tímea Szénássy
Proti: 1 Margit Keszegh
Zdržali sa: 8 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Éva Hortai , Attila Horváth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Imre Knirs
Hlasovanie č. 63: 16.05.2018 17:02
13.14 TE-1722_2018_OVS_Hadovce

Alternatíva 1

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 6 Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Éva Hortai , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Anton Marek
Proti: 0
Zdržali sa: 6 György Batta , Štefan Bende , Konštantín Glič , Attila Horváth , Károly Less , Tímea Szénássy
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Imre Knirs , Peter Korpás
Hlasovanie č. 64: 16.05.2018 17:02
13.14 TE-1722_2018_OVS_Hadovce
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 8 György Batta , Konštantín Glič , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 1 Éva Hortai
Zdržali sa: 5 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Margit Keszegh , Dávid Kovács
Nehlasovali: 1 Imre Andruskó
Hlasovanie č. 65: 16.05.2018 17:06
14.1 Žiadosti a návrhy v bytových veciach -Kérvények és javaslatok lakásügyekben - 01_TE-1757-2018
Prítomní: 13
Neprítomní: 12 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 11 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 1 Éva Hortai
Hlasovanie č. 66: 16.05.2018 17:08
14.2 Žiadosti a návrhy v bytových veciach -Kérvények és javaslatok lakásügyekben - 02_TE-1825-2018
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 11 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Éva Hortai , Károly Less
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 67: 16.05.2018 17:27
16. Návrh na odvolanie člena Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy - Javaslat a Környezetvédelmi, közrendi és közlekedési bizottság tagjának visszahívására
Prítomní: 13
Neprítomní: 12 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 10 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Éva Hortai , Attila Horváth , Dávid Kovács , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Konštantín Glič , Károly Less
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 68: 16.05.2018 17:44
18. Mestská hromadná doprava v Komárne a jej možné riešenia na ďalšie obdobie ­ informatívna správa - Tájékoztató jellegű beszámoló a városi tömegközlekedésről és a lehetséges megoldásokról a további időszakra
Prítomní: 13
Neprítomní: 12 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 69: 16.05.2018 17:46
19. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ÚZ číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről
Prítomní: 13
Neprítomní: 12 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 70: 16.05.2018 18:03
20. Správa o činnosti OOCR Podunajko - Beszámoló a Duna mente TDM tevékenységéről
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Tibor Bastrnák , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Za: 11 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Zoltán Benyó
Návrh programu Neverejný dokument
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2017: * A 2017-es év gazdasági eredményeinek értékelése:
 2. 1a. Mestské kultúrne stredisko * Városi Művelődési Központ
  Predkladateľ: Vargová Anna
 3. 1b. Zariadenie pre seniorov * Idősek otthona
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 4. 1c. COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 5. 2. Príspevková organizácia COMORRA SERVIS - Správa o vývoji príjmov a výdavkov z prevádzkovania parkovacieho systému * COMORRA SERVIS járulékos szervezet – A parkolási rendszer működéséből származó bevételek és a ráfordított kiadások alakulásáról szóló jelentés
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 6. 3. Návrh dodatku č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 30.06.2016 * Javaslat a 2016.06.30-án érvénybe lépett bérleti szerződés 3-as számú toldalékára
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 7. 4. Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás * Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 8. 5. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 9. 5a. TE_1781_2018_Földes-komunikácia-osobitný zreteľ
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 10. 5b. TE_1788_2018_ÚPSVaR-osobitný zreteľ
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 11. 5c. TE_1784_2018_Geskeová Gertrúda-osobitný zreteľ
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 12. 5d. TE-1836_2018_EL-AG,s.r.o
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 13. 5e. TE-1837_2018_Mészáros
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 14. 5f. TE-1838_2018_Žiadosť záhradkárov o odkúpenie pozemkov
 15. 5g. TE-1839_2018_Horváth Ladislav
 16. 5h. 08_TE-1840_2018_Bastion Comorra n.o
 17. 5i. TE-1842_2018_Modelársky klub Komárno
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 18. 5j. TE-1783_2018_Bukor Roman
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 19. 5k. TE-1371_2018_OVS_p.č.11128
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 20. 5l. TE-1371_2018_OVS_p.č.11138
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 21. 5m. TE-1371_2018_OVS_p.č.11140
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 22. 5n. TE-1722_2018_OVS_Hadovce
  Predkladateľ: JUDr. Ing. Némethová Iveta
 23. 6. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 24. 6a. 01_TE-1757-2018
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 25. 6b. 02_TE-1825-2018
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 26. 7. Určenie náhrad za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo obradnej miestnosti na území mesta Komárno * Komárom városa területén eskettetői termen kívül történő esküvői szertartások költségeinek díjkiszabása
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 27. 8. Návrh na uznesenien na odvolanie člena Komisie životného prostredis, verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne
  Predkladateľ: JUDr.Tamás Varga
 28. 9. Informatívna správa o verejných obstarávaniach * Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 29. 10. Mestská hromadná doprava v Komárne a jej možné riešenia na ďalšie obdobie – informatívna správa * Tájékoztató jellegű beszámoló a városi tömegközlekedésről és a lehetséges megoldásokról a további időszakra
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
 30. 11. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu * Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről
  Predkladateľ: PhDr. Knirs Imre
 31. 12. Správa o činnosti OOCR Podunajsko * Beszámoló a Duna Mente TDM tevékenységéről
  Predkladateľ: Bauer Ildikó
 32. 13. Rôzne * Egyéb
 33. 14. Záver * Befejezés
 34. 15. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 16.04.2018 * A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 35. 16. Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 16.04.2018 * Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 36. 17. Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy zo dňa 17.04.2018 * A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 37. 18. Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 16.04.2018 * A városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Bende Štefan
 38. 19. Správa finančnej komisie zo dňa 18.04.2018 * A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Szabó Béla