Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.06.2018 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. . 1. Otvorenie
 2. . 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. . 3. Schválenie programu
 4. . 4. Informácia primátora o dianí v meste Stupava
 5. . 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
  Materiály   Prevziať všetky
 6. . 6. Správa o výkone opatrovateľskej služby v meste Stupava za rok 2017
 7. . 7. Návrh rámcových opatrení na zvýšenie atraktívnosti opatrovateľskej služby v meste Stupava
 8. . 8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Stupava na roky 2018 - 2022
 9. . 9. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Stupava na r. 2018
 10. . 10. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva v Stupave pre voľby do orgánov samosprávy mesta v r. 2018
 11. . 11. Návrh VZN č. ..... /2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
  Materiály   Prevziať všetky
 12. . 12. Návrh VZN č. ..... /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 13. . 13. Majetkové veci
 14. . 13.1. Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta – TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.
 15. . 13.2. Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta – Eva Zechelová
 16. . 13.3. Prenájom pozemku – Miloš Sirota
  Materiály   Prevziať všetky
 17. . 13.4. Prenájom pozemku – Martin a Katarína Lednárovi
 18. . 13.5. Prenájom pozemkov – KST Tatran Stupava
 19. . 13.6. Prenájom pozemkov – Ing. Juraj Vaicenbacher
 20. . 13.7. Zriadenie vecného bremena umiestnenia vodomernej šachty a vodovodnej a kanalizačnej prípojky - Ing. Juraj Vaicenbacher
 21. . 13.8. Zriadenie vecného bremena umiestnenia vodomernej šachty a prípojok IS – ŠmakNinka, s.r.o.
 22. . 13.9. Zriadenie vecného bremena umiestnenia elektrickej prípojky – Michal Fridrich
 23. . 13.10. Prenájom pozemkov – Bytový dom HARMONY
  Materiály   Prevziať všetky
 24. . 13.11. Predaj pozemku – Jaroslav Budiš a Lucia Budišová
 25. . 13.12. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Juraj a Alena Horeckí
  Materiály   Prevziať všetky
 26. . 13.13. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Juraj Horecký
  Materiály   Prevziať všetky
 27. . 13.14. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Ing. Kamil Kotlárik
  Materiály   Prevziať všetky
 28. . 13.15. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Zuzana Janíčková
 29. . 13.16. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Mária Sobolíková
  Materiály   Prevziať všetky
 30. . 13.17. Udržiavacie práce na komunikácii v majetku mesta
 31. . 14. Návrh na zmenu opatrení v Prioritnej osi 3 Školstvo Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 - 2022
  Materiály   Prevziať všetky
 32. . 15. Návrh na spoluprácu s OZ Mládež ulice
 33. . 16. Správa o transformácii Technických služieb Stupava, s.r.o. na Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
  Materiály   Prevziať všetky
 34. . 17. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Stupava za I. štvrťrok 2018
 35. . 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na II. polrok 2018
 36. . 19. Interpelácie
 37. . 20. Rôzne
 38. . 21. Záver