Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.09.2018 o 13:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. . Otvorenie * Megnyitó
 2. 12. Schválenie Územného plánu mesta Komárno a návrh VZN mesta Komárno č..../2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno * Komárom város Területrendezési tervének elfogadása és javaslat a Területrendezési terv kötelező részeiről szóló .../2018 sz. ÁÉR elfogadására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 3. 13. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach – nové prípady * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben – új esetek
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 4. 13a. TE-1887_2018_Matus Peter
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 13b. TE-1894_2018_Univerzia J. Selyeho_žiadosť o predaj nehnuteľnosti
 6. 13c. TE-1976_2018_Vlastníci rekr. chát - žiadosť o predaj pozemkov
 7. 13d. TE-1977_2018_Majorová
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 13e. TE-1979_2018_KOVIMEX s.r.o
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 13f. TE-1983_2018_Jesný Branislav
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 13g. TE-1984_2018_Križan Igor
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 13h. TE-1985_2018_MOZAIKA s.r.o
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 13i. TE-1980_2018_Poló Peter_nájom
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 13j. TE -1988_2018_Zichyho palác OVS
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 13k. TE-1981_2018_Yacht club Danubius Komárno_výpožička
 15. 13l. TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen
 16. 13m. TE-1896_2018_LS real s.r.o. _žiadosť
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 13n. TE-1975_2018_Bukris
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 13o. TE-1982_2018_Západoslovenská distribučná a.s._zmluva o budúcej zmluve
 19. 14. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR s.r.o. za rok 2017 * A CALOR Kft. gazdasági eredményeinek értékelése a 2017-es évben
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 20. 15. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2018 * A városi szervezetek 2018 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
 21. 15a. TE_1947_2018 Calor VH 1-6 2018
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 22. 15b. TE_1946_2018 KOMVaK VH 1-6 2018
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 23. 15c. TE_1948_2018 COM MÉDIA
  Predkladateľ: Batta György
 24. 15d. TE_1950_2018 MsKS HV 1-6 2018
  Predkladateľ: Vargová Anna
 25. 15e. TE_1949_2018 COMORRA VH 1-6 2018
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 26. 15f. TE_1938-2018_ZpS hodnotenie výsledkov hospodárenia za 1. polrok 2018
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 27. 15g. Informácia pre zastupiteľstvo o kontrole NKÚ - Információ az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésről
 28. 16. Návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno * Az Idősek Otthona költségvetési szervezet javaslatai
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 29. 16a. TE_1939_ZpS_Zmena rozpočtu
 30. 16b. TE_1940_ZpS_Zmena rozpočtu_presun bežných výdavkov na kapitálové
 31. 16c. TE_1991_Zps_Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
 32. 17. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 33. 18. Žiadosť príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS * A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérvénye
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 34. 19. Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárno za rok 2017 * Komárom város 2017 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 35. 20. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za 1. polrok 2018 * Komárom város 2018 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 36. 21. Návrh na VZN mesta Komárno č..../2018 o poskytovaní elektronických služieb * Javaslat Komárom város .../2018 sz. ÁÉR elfogadására, amely az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szól
  Predkladateľ: Ing. Dobi Róbert
 37. 22. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 38. 22a. TE-1951 Hospodarenie I.polrok 2018 - skolstvo
  Materiály   Prevziať všetky
 39. 22b. TE-1961 Stipendium
 40. 22c. TE-1906 ZNO
 41. 23. Návrh na určenie dĺžky zmluvy o zabezpečení MHD v meste Komárno na obdobie od roku 2019 * Javaslat a komáromi tömegközlekedést bebiztosító szerződés időtartamának meghatározásáról a 2019-es évtől kezdődően
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
  Materiály   Prevziať všetky
 42. 24. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne * A városi képviselőtestület képviselőinek anyagi juttatását tárgyaló alapelvek
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 43. 25. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne * 1. sz. függelék a Városi képviselőtestület tárgyalási rendjéhez
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 44. 26. Informatívna správa o verejných obstarávaniach - 2. štvrťrok * Beszámoló a közbeszerzésekről - 2. negyedév
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 45. 27. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno * Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
  Materiály   Prevziať všetky
 46. 28. TE-2003_Ziadost_o_FP_OOCR_Podunajsko
 47. 29. Rôzne - Egyéb
 48. 30. Záver - Befejezés
 49. 31. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 27.08.2018 * A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 50. 32. Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 27.08.2018 * Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 51. 33. Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy zo dňa 27.08.2018 * A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 52. 34. Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 27.08.2018 * A városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Bende Štefan
 53. 35. Správa finančnej komisie zo dňa 28.08.2018 a 30.08.2018 * A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Szabó Béla
Hlasovanie č. 46: 13.09.2018 19:30
11.7 Žiadosti a návrhy v bytových veciach - TE-1973-2018- Mezeiová Mária

Pokračovanie 20.09.2018 o 13,00 hod.

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Éva Hortai , Attila Horváth , József Kiss Péntek , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Zoltán Benyó
Zdržali sa: 1 Károly Less
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 47: 20.09.2018 13:23
12. Schválenie Územného plánu mesta Komárno a návrh VZN mesta Komárno č..../2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno

PN szó

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 20.09.2018 13:51
12. Schválenie Územného plánu mesta Komárno a návrh VZN mesta Komárno č..../2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno

PN Bende

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Éva Hortai , Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 49: 20.09.2018 14:19
12. Schválenie Územného plánu mesta Komárno a návrh VZN mesta Komárno č..../2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno

Szót kér Józsa

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , Károly Less
Hlasovanie č. 50: 20.09.2018 14:26
12. Schválenie Územného plánu mesta Komárno a návrh VZN mesta Komárno č..../2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno

Pslanecký návrh Benyó

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 16 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 2 Konštantín Glič , Éva Hortai
Zdržali sa: 2 Csaba Cúth , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Imre Andruskó
Hlasovanie č. 51: 20.09.2018 14:27
12. Schválenie Územného plánu mesta Komárno a návrh VZN mesta Komárno č..../2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 20.09.2018 14:28
12. Schválenie Územného plánu mesta Komárno a návrh VZN mesta Komárno č..../2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno

VZN

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Attila Horváth , Imre Knirs
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 20.09.2018 14:28
12. Schválenie Územného plánu mesta Komárno a návrh VZN mesta Komárno č..../2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno

Celý UP

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Zoltán Bujna
Zdržali sa: 2 Attila Horváth , Imre Knirs
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 54: 20.09.2018 14:50
13.1 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach ­ nové prípady - TE-1887_2018_Matus Peter
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Csaba Cúth , Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 55: 20.09.2018 14:54
13.2 TE-1894_2018_Univerzia J. Selyeho_žiadosť o predaj nehnuteľnosti
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csaba Cúth
Hlasovanie č. 56: 20.09.2018 14:57
13.3 TE-1976_2018_Vlastníci rekr. chát - žiadosť o predaj pozemkov
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csaba Cúth
Hlasovanie č. 57: 20.09.2018 15:02
13.4 TE-1977_2018_Majorová
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Béla Keszegh , Ján Vetter
Hlasovanie č. 58: 20.09.2018 15:04
13.5 TE-1979_2018_KOVIMEX s.r.o
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Csaba Cúth , Béla Keszegh , Ján Vetter
Hlasovanie č. 59: 20.09.2018 15:08
13.7 TE-1984_2018_Križan Igor
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Keszegh
Hlasovanie č. 60: 20.09.2018 15:10
13.8 TE-1985_2018_MOZAIKA s.r.o
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Peter Korpás
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Keszegh
Hlasovanie č. 61: 20.09.2018 15:51
13.11 TE-1981_2018_Yacht club Danubius Komárno_výpožička
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 1 Szilárd Ipóth
Hlasovanie č. 62: 20.09.2018 16:08
13.12 TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen

PN - MJ Glič

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , František Rajko
Za: 12 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Anton Marek , Béla Szabó , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Zoltán Benyó , Béla Keszegh , Dávid Kovács , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Nehlasovali: 2 Peter Korpás , Károly Less
Hlasovanie č. 63: 20.09.2018 16:15
13.13 TE-1896_2018_LS real s.r.o. _žiadosť

Proc návr

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Tímea Szénássy
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Károly Less
Hlasovanie č. 64: 20.09.2018 16:28
13.13 TE-1896_2018_LS real s.r.o. _žiadosť

1 Vene

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Éva Hortai , Béla Szabó
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 65: 20.09.2018 16:29
13.13 TE-1896_2018_LS real s.r.o. _žiadosť

2 výpožička

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Éva Hortai , Béla Szabó
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 66: 20.09.2018 16:32
13.15 TE-1982_2018_Západoslovenská distribučná a.s._zmluva o budúcej zmluve
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zoltán Benyó
Hlasovanie č. 67: 20.09.2018 16:33
14. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR s.r.o. za rok 2017 * A CALOR Kft. gazdasági eredményeinek értékelése a 2017-es évben
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Károly Less
Nehlasovali: 2 Štefan Bende , Zoltán Benyó
Hlasovanie č. 68: 20.09.2018 16:38
15.1 Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2018 - TE_1947_2018 Calor VH 1-6 2018

PB

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Knirs , Károly Less
Nehlasovali: 1 Zoltán Benyó
Hlasovanie č. 69: 20.09.2018 16:58
15.2 TE_1946_2018 KOMVaK VH 1-6 2018

PN - FK+Hortai

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Tamás Varga
Hlasovanie č. 70: 20.09.2018 16:59
15.3 TE_1948_2018 COM MÉDIA
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6 Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Attila Horváth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Tamás Varga
Hlasovanie č. 71: 20.09.2018 17:01
15.4 TE_1950_2018 MsKS HV 1-6 2018
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 Csaba Cúth , Attila Horváth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás
Hlasovanie č. 72: 20.09.2018 17:06
15.5 TE_1949_2018 COMORRA VH 1-6 2018
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács , František Rajko
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 5 Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Tamás Varga
Hlasovanie č. 73: 20.09.2018 17:14
15.6 TE_1938-2018_ZpS hodnotenie výsledkov hospodárenia za 1. polrok 2018
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Csaba Cúth , Béla Keszegh , Imre Knirs , František Rajko
Hlasovanie č. 74: 20.09.2018 17:46
15.7 Kontrola NKÚ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 75: 20.09.2018 17:47
16.1 Návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno * Az Idősek Otthona költségvetési szervezet javaslatai - TE_1939_ZpS_Zmena rozpočtu
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Konštantín Glič , Imre Knirs , Anton Marek , František Rajko
Hlasovanie č. 76: 20.09.2018 17:49
16.2 TE_1940_ZpS_Zmena rozpočtu_presun bežných výdavkov na kapitálové
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Konštantín Glič , Béla Keszegh , Imre Knirs , František Rajko
Hlasovanie č. 77: 20.09.2018 17:50
16.3 TE_1991_Zps_Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Konštantín Glič , Béla Keszegh , Imre Knirs , František Rajko
Hlasovanie č. 78: 20.09.2018 18:58
17. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 18 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 1 Imre Andruskó
Hlasovanie č. 79: 20.09.2018 19:01
17. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

Posl. návrh Bende

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Dávid Kovács
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 80: 20.09.2018 19:26
18. Žiadosť príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS * A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérvénye
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Štefan Bende , Zoltán Benyó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 81: 20.09.2018 19:30
19. Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárno za rok 2017 * Komárom város 2017 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 82: 20.09.2018 19:42
20. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za 1. polrok 2018 * Komárom város 2018 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 83: 20.09.2018 19:47
21. Návrh na VZN mesta Komárno č..../2018 o poskytovaní elektronických služieb * Javaslat Komárom város .../2018 sz. ÁÉR elfogadására, amely az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szól
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 16 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Anton Marek
Hlasovanie č. 84: 20.09.2018 19:52
22.1 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - TE-1951 Hospodarenie I.polrok 2018 - skolstvo

Eotvos u

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , František Rajko
Hlasovanie č. 85: 20.09.2018 19:53
22.1 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - TE-1951 Hospodarenie I.polrok 2018 - skolstvo

Komensky

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 15 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 György Batta , Anton Marek , František Rajko , Ján Vetter
Hlasovanie č. 86: 20.09.2018 19:53
22.1 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - TE-1951 Hospodarenie I.polrok 2018 - skolstvo

Jokai

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 György Batta , František Rajko , Ján Vetter
Hlasovanie č. 87: 20.09.2018 19:53
22.1 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - TE-1951 Hospodarenie I.polrok 2018 - skolstvo

Pohranicna

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Ján Vetter
Hlasovanie č. 88: 20.09.2018 19:54
22.1 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - TE-1951 Hospodarenie I.polrok 2018 - skolstvo

Munka u

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Ján Vetter
Hlasovanie č. 89: 20.09.2018 19:54
22.1 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - TE-1951 Hospodarenie I.polrok 2018 - skolstvo

Rozmarinova

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Ján Vetter
Hlasovanie č. 90: 20.09.2018 19:54
22.1 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - TE-1951 Hospodarenie I.polrok 2018 - skolstvo

ZUS

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 91: 20.09.2018 19:57
22.2 TE-1961 Stipendium
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Peter Korpás , Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 92: 20.09.2018 19:59
22.3 TE-1906 ZNO
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 93: 20.09.2018 20:17
23. Návrh na určenie dĺžky zmluvy o zabezpečení MHD v meste Komárno na obdobie od roku 2019 * Javaslat a komáromi tömegközlekedést bebiztosító szerződés időtartamának meghatározásáról a 2019-es évtől kezdődően

Oktober

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , József Kiss Péntek , Imre Knirs , Dávid Kovács , Tímea Szénássy
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Béla Keszegh , Tamás Varga