Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.10.2018 o 13:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program Neverejný dokument
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Informácia o zániku poslaneckého mandátu PaedDr. Józsefa Kiss Pénteka * Információ PaedDr. Kiss Péntek József képviselói mandátumának megszünéséről
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
 3. 3. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 4. 4. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 5. 5. Materiály súvisiace s futbalovým štadiónom – KFC, COMORRA SERVIS, IMT spol. s r. o. * A futballstadionnal kapcsolatos anyagok - KFC, COMORRA SERVIS, IMT Kft.
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 6. 5a. TE-1929_2018_KFC_žiadosť o prenájom, osobitný zreteľ
 7. 5b. TE-1874_2018_IMT, s.r.o._žiadosť o predaj pozemku
 8. 5c. TE-2037_2018_Comorra Servis_návrh na odňatie zo správy
 9. 6. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 10. 6a. TE-2067_2018_Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
 11. 6b. TE_1987_2018 Pons Danubii- účelová dotácia
 12. 6c. TE_2014_2018_Financovanie Cultplay
 13. 6d. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život * Javaslat Komárom Város 2018-as évi költségvetésének módosítására
 14. 6e. TE_2015_2018_Návrh na spolufinancovanie projektu_Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“
 15. 6f. TE_2044_2018_ Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018
 16. 6g. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov * Állami lakásfejlesztési alapból való hitelfelvételröl
 17. 6h. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov * Állami lakásfejlesztési alapból való hitelfelvételrö
 18. 6i. Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre ZŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 z Programového rozpočtu mesta Komárno
 19. 6j. Návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 2019
 20. 6k. Informatívna správa k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2019-2021
 21. 7. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 22. 7a. TE-2057_2018_info o doručení petície
 23. 7b. TE-1885_2018_Köles Balázs_osobitný zreteľ
 24. 7c. TE-2064_OVS_rodinný dom na ul. Pevnostný rad 16
 25. 7d. TE-2065_OVS_p.č.11140
 26. 7e. TE-2063_OVS_budova LEHÁR
 27. 7f. TE-2026_2018_Berta Mátyás
 28. 7g. TE-2027_2018_Doležal János
 29. 7h. TE-2028_2018_Čako Kemal
 30. 7i. TE-2029_2018_Komárňanský Komunitný Klub_Park Anglia
 31. 7j. TE-2030_2018_Komárňanský Komunitný Klub_Petöfiho ul
 32. 7k. TE-2031_2018_Kopša Ladislav
 33. 7l. TE-2035_2018_SBD, predaj pozemku, p.č. 7334-1
 34. 7m. TE-1880_2018_Kóša Peter
 35. 7n. TE-1879_2018_Füssi Peter
 36. 7o. TE-1881_2018_MUDr. Cséplö Peter
 37. 7p. TE-1988_2018_Zichyho palác OVS
 38. 7q. TE-2011_2018_COM-therm_vecné bremeno, p.č. 137-1
 39. 7r. TE-2033_2018_DINIX s.r.o
 40. 7s. TE-2034_2018_Nemocnica Komárno s.r.o
 41. 7t. TE-2032_2018_Lengyel Karol
 42. 8. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 43. 9. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno * Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
 44. 10. Návrh VZN Mesta Komárno č..../2018, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v ZpS * Javaslat a .../2018sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja a 5/2017 sz. ÁÉR-t az Ispotály utcai idősek otthona által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítésről
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 45. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 46. 11a. TE-2018-2018- Konečný Enriko
 47. 11b. TE-2019-2018-Léliová
 48. 11c. TE-2020-2018-Lehoczký
 49. 11d. TE-2021-2018- Sochová
 50. 11e. TE-2066-2018-Mário Banda
 51. 12. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 52. 12a. Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2018 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2018 * Javaslat az iskolai intézmények 2018. évi költségvetésének módosítására a 2018.9.15-ei diáklétszám változás után
 53. 12b. Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 – vlastné príjmy * Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák és iskolai intézmények 2018. évi költségvetésének módosítása – saját bevételek
 54. 12c. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2018/2019 * Tájékoztató a gyermekek és tanulók számáról Komárom város fenntartói körébe tartozó iskolákban és iskolai intézményekben a 2018/2019-es iskolai tanévben
 55. 12d. Návrh na doplnenie Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch mesta Komárno * Javaslat a komáromi temetők védett sírjai, sírkövei és tárgyai jegyzékének kiegészítésére
 56. 13. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015: - OOCR Podunajsko, - Cykloturistický klub Slobodní pútnici * Kérelmek pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében: - Dunamente TDM, - Szabadság Vándorai Kerékpáros Egyesület
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 57. 13a. TE_2003_Ziadost_o_FP_OOCR_Podunajsko
 58. 13b. TE_2053_Ziadost_o_FP_Slobodní pútníci
 59. 14. Návrh na určenie dĺžky zmluvy o zabezpečení MHD v meste Komárno na obdobie od roku 2019 * Javaslat a komáromi tömegközlekedést bebiztosító szerződés időtartamának meghatározásáról a 2019-es évtől kezdődően
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
 60. 15. Informatívna správa o činnosti Rómskej občianskej hliadky * Beszámoló a komáromi roma polgári járőrszolgálat működéséről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 61. 16. Informatívna správa o COMORRA SERVIS * Tájékoztató beszámoló a COMORRA SERVIS - ről
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 62. 17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne * A városi képviselőtestület képviselőinek anyagi juttatását tárgyaló alapelvek
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 63. 18. Informatívna správa o verejných obstarávaniach - 2. štvrťrok * Beszámoló a közbeszerzésekről - 2. negyedév
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 64. 19. Rôzne - Egyéb
 65. 20. Záver - Befejezés
 66. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 24.09.2018 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 67. Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 24.09.2018 * Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 68. Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy zo dňa 25.09.2018 * A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 69. Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 24.09.2018 * A városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Bende Štefan
 70. Správa finančnej komisie zo dňa 26.09.2018 * A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Szabó Béla
 71. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 27.09.2018 * Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid
 72. Správa komisie športu zo dňa 25.09.2018 * A sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Glič Konštantín
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • JUDr. Štefan Bende
 • MUDr. Zoltán Benyó
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Mgr. Csaba Cúth
 • Zsolt Feszty
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • Ing. Konštantín Glič
 • JUDr. Éva Hortai
 • MUDr. Attila Horváth
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • Mgr. Béla Keszegh
 • JUDr. Margit Keszegh
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Dávid Kovács
 • Mgr. Károly Less
 • MUDr. Anton Marek
 • Ing. František Rajko
 • Ing. László Stubendek
 • Ing. Béla Szabó
 • Róbert Szayka
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • JUDr. Tamás Varga
 • Ing. Ján Vetter
Hlasovanie č. 1: 11.10.2018 13:09
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesítők

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Róbert Szayka
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 11.10.2018 13:20
1. Otvorenie ­ Megnyitó

PN - MJ Stubendek - error

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Róbert Szayka
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 Béla Keszegh , Dávid Kovács , Anton Marek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Hlasovanie č. 3: 11.10.2018 13:21
1. Otvorenie ­ Megnyitó

PN - MJ Stubendek

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Csaba Cúth , Róbert Szayka
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 4: 11.10.2018 13:22
1. Otvorenie ­ Megnyitó

PN - MJ Gajdáč

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Csaba Cúth , Róbert Szayka
Za: 12 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó
Proti: 4 Attila Horváth , Dávid Kovács , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Zdržali sa: 6 Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 František Rajko
Hlasovanie č. 5: 11.10.2018 13:23
1. Otvorenie ­ Megnyitó

PN - MJ Keszegh B. (Reformovaná kresťanská cirkev)

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Csaba Cúth , Róbert Szayka
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 11.10.2018 13:23
1. Otvorenie ­ Megnyitó

PN - MJ Keszegh B. (zaradiť 2 body z min. MZ)

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Csaba Cúth , Róbert Szayka
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Zoltán Bujna , Éva Hortai , Béla Szabó , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 11.10.2018 13:24
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Csaba Cúth , Róbert Szayka
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Éva Hortai , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Dávid Kovács
Hlasovanie č. 8: 11.10.2018 14:33
4. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušiť uzn. 1548/2017

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , František Rajko , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Zoltán Benyó , Károly Less , Anton Marek , Róbert Szayka
Hlasovanie č. 9: 11.10.2018 14:34
4. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , František Rajko , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , György Batta , Konštantín Glič , Éva Hortai , Peter Korpás , Béla Szabó
Nehlasovali: 4 Zoltán Benyó , Károly Less , Anton Marek , Róbert Szayka
Hlasovanie č. 10: 11.10.2018 14:48
5.1 TE-1929_2018_KFC_žiadosť o prenájom, osobitný zreteľ
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zoltán Benyó
Hlasovanie č. 11: 11.10.2018 15:31
5.3 TE-2037_2018_Comorra Servis_návrh na odňatie zo správy

Proc. návrh Keszegh B.

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč , František Rajko
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Éva Hortai
Zdržali sa: 2 Konštantín Glič , Béla Szabó
Nehlasovali: 4 Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Anton Marek
Hlasovanie č. 12: 11.10.2018 15:32
6.0 TE-2067/2018 Reformovaná kresťanská cirkev - prenájom nehnuteľnosti
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč , František Rajko
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Béla Keszegh
Hlasovanie č. 13: 11.10.2018 15:35
6.1 TE_1987_2018 Pons Danubii- účelová dotácia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč , František Rajko
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Margit Keszegh , Imre Knirs
Nehlasovali: 2 Károly Less , Tamás Varga
Hlasovanie č. 14: 11.10.2018 15:38
6.2 TE_2014_2018_Financovanie Cultplay
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč , František Rajko
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 2 Zoltán Benyó , Károly Less
Hlasovanie č. 15: 11.10.2018 16:05
6.3 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život * Javaslat Komárom Város 2018-as évi költségvetésének módosítására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , František Rajko , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 17 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Konštantín Glič , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Zsolt Feszty , Anton Marek
Hlasovanie č. 16: 11.10.2018 16:08
6.4 TE_2015_2018_Návrh na spolufinancovanie projektu_Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , František Rajko , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Zsolt Feszty , Anton Marek
Hlasovanie č. 17: 11.10.2018 16:18
6.5 TE_2044_2018_ Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , František Rajko , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Zsolt Feszty , Imre Knirs , Dávid Kovács , Anton Marek
Hlasovanie č. 18: 11.10.2018 16:23
6.6 Podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov * Állami lakásfejlesztési alapból való hitelfelvételröl
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , František Rajko , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 18 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Zsolt Feszty , Anton Marek
Hlasovanie č. 19: 11.10.2018 16:27
6.7 Podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov * Állami lakásfejlesztési alapból való hitelfelvételröl
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 20: 11.10.2018 16:55
6.8 Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre ZŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 z Programového rozpočtu mesta Komárno

PN - MJ Knirs

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 5 Štefan Bende , Imre Knirs , Anton Marek , Béla Szabó , Róbert Szayka
Proti: 1 Konštantín Glič
Zdržali sa: 11 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Éva Hortai , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Károly Less , Tamás Varga
Nehlasovali: 5 Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , František Rajko
Hlasovanie č. 21: 11.10.2018 16:56
6.8 Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre ZŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 z Programového rozpočtu mesta Komárno
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Róbert Szayka
Hlasovanie č. 22: 11.10.2018 17:02
6.9 Návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 2019
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Éva Hortai
Nehlasovali: 4 György Batta , Zoltán Bujna , Konštantín Glič , Róbert Szayka
Hlasovanie č. 23: 11.10.2018 17:23
7.1 TE-2057_2018_info o doručení petície

PN Bende

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Zoltán Benyó , Imre Knirs
Hlasovanie č. 24: 11.10.2018 17:28
7.1 TE-2057_2018_info o doručení petície
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zsolt Feszty , Anton Marek
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Peter Korpás , Tamás Varga
Hlasovanie č. 25: 11.10.2018 17:36
7.2 TE-1885_2018_Köles Balázs_osobitný zreteľ

Žiada o slovo - Szót kér

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Ondrej Gajdáč , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Károly Less
Hlasovanie č. 26: 11.10.2018 18:02
7.2 TE-1885_2018_Köles Balázs_osobitný zreteľ
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 1 Margit Keszegh
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , Zoltán Benyó , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Imre Knirs , Anton Marek
Nehlasovali: 1 Csaba Cúth
Hlasovanie č. 27: 11.10.2018 18:30
7.3 TE-2064_OVS_rodinný dom na ul. Pevnostný rad 16
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Imre Knirs , František Rajko
Hlasovanie č. 28: 11.10.2018 18:31
7.4 TE-2065_OVS_p.č.11140
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Béla Szabó
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tamás Varga
Nehlasovali: 4 Ondrej Gajdáč , Imre Knirs , Anton Marek , František Rajko
Hlasovanie č. 29: 11.10.2018 19:03
7.5 TE-2063_OVS_budova LEHÁR

Alternatíva 1

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Csaba Cúth , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 12 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Tamás Varga
Proti: 1 Konštantín Glič
Zdržali sa: 3 Zoltán Bujna , Éva Hortai , Béla Szabó
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Anton Marek , František Rajko
Hlasovanie č. 30: 11.10.2018 19:08
7.6 TE-2026_2018_Berta Mátyás

Alternatíva 1

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 12 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Éva Hortai , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , František Rajko , Béla Szabó
Proti: 1 Konštantín Glič
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 31: 11.10.2018 19:10
7.5 TE-2063_OVS_budova LEHÁR
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 13 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Éva Hortai , Tamás Varga
Hlasovanie č. 32: 11.10.2018 19:11
7.7 TE-2027_2018_Doležal János
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó
Proti: 1 Konštantín Glič
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 33: 11.10.2018 19:13
7.8 TE-2028_2018_Čako Kemal
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 13 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , Attila Horváth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Béla Szabó
Proti: 1 Konštantín Glič
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 František Rajko , Tamás Varga
Hlasovanie č. 34: 11.10.2018 19:16
7.9 TE-2029_2018_Komárňanský Komunitný Klub_Park Anglia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Béla Szabó
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 František Rajko , Tamás Varga
Hlasovanie č. 35: 11.10.2018 19:18
7.10 TE-2030_2018_Komárňanský Komunitný Klub_Petöfiho ul
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Béla Szabó
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 František Rajko , Tamás Varga
Hlasovanie č. 36: 11.10.2018 19:34
7.11 TE-2031_2018_Kopša Ladislav

Alternatíva 1

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 12 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , František Rajko , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Peter Korpás
Nehlasovali: 4 Éva Hortai , Béla Keszegh , Anton Marek , Béla Szabó
Hlasovanie č. 37: 11.10.2018 19:35
7.11 TE-2031_2018_Kopša Ladislav

Alternatíva 1 - uznesenie č.2

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Károly Less , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 14 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Éva Hortai , Béla Keszegh
Hlasovanie č. 38: 11.10.2018 19:41
7.12 TE-2035_2018_SBD, predaj pozemku, p.č. 7334-1
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Imre Knirs , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 11 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Benyó , Zsolt Feszty , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó
Proti: 1 Konštantín Glič
Zdržali sa: 1 Tamás Varga
Nehlasovali: 4 Ondrej Gajdáč , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Dávid Kovács
Hlasovanie č. 39: 11.10.2018 19:47
7.13 TE-1880_2018_Kóša Peter

Proc. návrh Glč

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Imre Knirs , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 11 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Štefan Bende
Nehlasovali: 4 Imre Andruskó , Éva Hortai , Béla Keszegh , Margit Keszegh
Hlasovanie č. 40: 11.10.2018 19:55
7.13 TE-1880_2018_Kóša Peter

Alternatíva 2

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Imre Knirs , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 9 Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Margit Keszegh
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Béla Keszegh , Anton Marek
Hlasovanie č. 41: 11.10.2018 19:55
7.14 TE-1879_2018_Füssi Peter

Alternatíva 2

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Imre Knirs , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 11 Štefan Bende , Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Gajdáč , Éva Hortai , Margit Keszegh
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Béla Keszegh
Hlasovanie č. 42: 11.10.2018 19:56
7.15 TE-1881_2018_MUDr. Cséplö Peter

Alternatíva 2

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Imre Knirs , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 10 Zsolt Feszty , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Béla Szabó , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Éva Hortai , Béla Keszegh
Hlasovanie č. 43: 11.10.2018 20:30
7.16 TE-1988_2018_Zichyho palác OVS
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Imre Knirs , Károly Less , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 13 Imre Andruskó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Éva Hortai , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , František Rajko , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Štefan Bende , Zoltán Benyó , Margit Keszegh , Béla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 11.10.2018 20:31
7.16 TE-1988_2018_Zichyho palác OVS

Pokračovanie - 18.10.2018 13,00 hod.

Prítomní: 14
Neprítomní: 11 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Csaba Cúth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Károly Less , Béla Szabó , Róbert Szayka , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 10 Imre Andruskó , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Béla Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , František Rajko , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zoltán Benyó , Margit Keszegh
Nehlasovali: 2 Éva Hortai , Anton Marek
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Informácia o zániku poslaneckého mandátu PaedDr. Józsefa Kiss Pénteka * Információ PaedDr. Kiss Péntek József képviselói mandátumának megszünéséről
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
 3. 3. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 4. 4. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 5. 5. Materiály súvisiace s futbalovým štadiónom – KFC, COMORRA SERVIS, IMT spol. s r. o. * A futballstadionnal kapcsolatos anyagok - KFC, COMORRA SERVIS, IMT Kft.
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 6. 5a. TE-1929_2018_KFC_žiadosť o prenájom, osobitný zreteľ
 7. 5b. TE-1874_2018_IMT, s.r.o._žiadosť o predaj pozemku
 8. 5c. TE-2037_2018_Comorra Servis_návrh na odňatie zo správy
 9. 6. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 10. 6a. TE-2067_2018_Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
 11. 6b. TE_1987_2018 Pons Danubii- účelová dotácia
 12. 6c. TE_2014_2018_Financovanie Cultplay
 13. 6d. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život * Javaslat Komárom Város 2018-as évi költségvetésének módosítására
 14. 6e. TE_2015_2018_Návrh na spolufinancovanie projektu_Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“
 15. 6f. TE_2044_2018_ Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018
 16. 6g. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov * Állami lakásfejlesztési alapból való hitelfelvételröl
 17. 6h. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov * Állami lakásfejlesztési alapból való hitelfelvételrö
 18. 6i. Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre ZŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 z Programového rozpočtu mesta Komárno
 19. 6j. Návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 2019
 20. 6k. Informatívna správa k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2019-2021
 21. 7. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 22. 7a. TE-2057_2018_info o doručení petície
 23. 7b. TE-1885_2018_Köles Balázs_osobitný zreteľ
 24. 7c. TE-2064_OVS_rodinný dom na ul. Pevnostný rad 16
 25. 7d. TE-2065_OVS_p.č.11140
 26. 7e. TE-2063_OVS_budova LEHÁR
 27. 7f. TE-2026_2018_Berta Mátyás
 28. 7g. TE-2027_2018_Doležal János
 29. 7h. TE-2028_2018_Čako Kemal
 30. 7i. TE-2029_2018_Komárňanský Komunitný Klub_Park Anglia
 31. 7j. TE-2030_2018_Komárňanský Komunitný Klub_Petöfiho ul
 32. 7k. TE-2031_2018_Kopša Ladislav
 33. 7l. TE-2035_2018_SBD, predaj pozemku, p.č. 7334-1
 34. 7m. TE-1880_2018_Kóša Peter
 35. 7n. TE-1879_2018_Füssi Peter
 36. 7o. TE-1881_2018_MUDr. Cséplö Peter
 37. 7p. TE-1988_2018_Zichyho palác OVS
 38. 7q. TE-2011_2018_COM-therm_vecné bremeno, p.č. 137-1
 39. 7r. TE-2033_2018_DINIX s.r.o
 40. 7s. TE-2034_2018_Nemocnica Komárno s.r.o
 41. 7t. TE-2032_2018_Lengyel Karol
 42. 8. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 43. 9. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno * Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására
  Predkladateľ: Ing. Stubendek László
 44. 10. Návrh VZN Mesta Komárno č..../2018, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v ZpS * Javaslat a .../2018sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja a 5/2017 sz. ÁÉR-t az Ispotály utcai idősek otthona által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítésről
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 45. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 46. 11a. TE-2018-2018- Konečný Enriko
 47. 11b. TE-2019-2018-Léliová
 48. 11c. TE-2020-2018-Lehoczký
 49. 11d. TE-2021-2018- Sochová
 50. 11e. TE-2066-2018-Mário Banda
 51. 12. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže * Kérvények és javaslatok oktátási, kulturális és ifjúsági ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 52. 12a. Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2018 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2018 * Javaslat az iskolai intézmények 2018. évi költségvetésének módosítására a 2018.9.15-ei diáklétszám változás után
 53. 12b. Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 – vlastné príjmy * Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák és iskolai intézmények 2018. évi költségvetésének módosítása – saját bevételek
 54. 12c. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2018/2019 * Tájékoztató a gyermekek és tanulók számáról Komárom város fenntartói körébe tartozó iskolákban és iskolai intézményekben a 2018/2019-es iskolai tanévben
 55. 12d. Návrh na doplnenie Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch mesta Komárno * Javaslat a komáromi temetők védett sírjai, sírkövei és tárgyai jegyzékének kiegészítésére
 56. 13. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015: - OOCR Podunajsko, - Cykloturistický klub Slobodní pútnici * Kérelmek pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében: - Dunamente TDM, - Szabadság Vándorai Kerékpáros Egyesület
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 57. 13a. TE_2003_Ziadost_o_FP_OOCR_Podunajsko
 58. 13b. TE_2053_Ziadost_o_FP_Slobodní pútníci
 59. 14. Návrh na určenie dĺžky zmluvy o zabezpečení MHD v meste Komárno na obdobie od roku 2019 * Javaslat a komáromi tömegközlekedést bebiztosító szerződés időtartamának meghatározásáról a 2019-es évtől kezdődően
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
 60. 15. Informatívna správa o činnosti Rómskej občianskej hliadky * Beszámoló a komáromi roma polgári járőrszolgálat működéséről
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 61. 16. Informatívna správa o COMORRA SERVIS * Tájékoztató beszámoló a COMORRA SERVIS - ről
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 62. 17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne * A városi képviselőtestület képviselőinek anyagi juttatását tárgyaló alapelvek
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 63. 18. Informatívna správa o verejných obstarávaniach - 2. štvrťrok * Beszámoló a közbeszerzésekről - 2. negyedév
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 64. 19. Rôzne - Egyéb
 65. 20. Záver - Befejezés
 66. 21. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 24.09.2018 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 67. 22. Správa komisie školstva, kultúry a mládeže zo dňa 24.09.2018 * Az iskola-, kultúr- és ifjúságügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 68. 23. Správa komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy zo dňa 25.09.2018 * A környezetvédelmi közrendi és közlekedésügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 69. 24. Správa komisie pre rozvoj mesta zo dňa 24.09.2018 * A városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: JUDr. Bende Štefan
 70. 25. Správa finančnej komisie zo dňa 26.09.2018 * A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Szabó Béla
 71. 26. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 27.09.2018 * Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid
 72. 27. Správa komisie športu zo dňa 25.09.2018 * A sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Glič Konštantín