KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku – Zasadnutie 17.10.2018 o 18:00 Obecný úrad Kuchyňa

Schválený program
  1. 1. Otvorenia zasadania
  2. 2. Prerokovanie žiadostí
  3. 3. Príprava k bodom ObZ
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Záver