Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 07.11.2018 o 14:00 Malá zasadačka mestského úradu

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie - Megnyitó
  2. 2. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések
  3. 3. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach – Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  4. 4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  5. 5. Rôzne – Egyéb
  6. 6. Záver – Befejezés