Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.11.2018 o 15:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 3. 3. Zariadenie pre seniorov - žiadosť o finančný príspevok z dôvodu havarijného stavu kanalizačného potrubia * Idősek otthona kérelme pénzügyi támogatásra a csatornaredszer szükségállapota miatt
  Predkladateľ: Mgr. Hedviga Polgárová
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 – normatívna dotácia * Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2018. évi költségvetésének módosítására - normatív jellegű támogatás
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Žiadosti a návrhy v majetkových veciach - TE-2083_2018_Informatívna správa Lehár
  Predkladateľ: Ing. Prodovská Katarína
 6. 6. Strecha Zichyho paláca
 7. 7. Interpelácie a otázky * Interpellációk és kérdések
 8. 8. Rôzne * Egyéb
 9. 9. Záver * Befejezés
 10. 10. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 07.11.2018 * A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 11. 11. Správa finančnej komisie zo dňa 07.11.2018 * A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Szabó Béla