Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.11.2018 o 18:00

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do ObZ
 4. 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. 6. Vystúpenie starostu
 7. 7. Vystúpenie hostí
 8. 8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 9. 9. Prestávka
 10. 10. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva
 11. 11. Správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb
 12. 12. Menovanie zástupcu starostu obce
 13. 13. Poverenie poslanca ObZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť obecné zastupiteľstvo
 14. 14. Štatút obce
 15. 15. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií ObZ
 16. 16. Schválenie zástupcu sobášiaceho
 17. 17. Určenie platu starostu
 18. 18. Rôzne
 19. 19. Diskusia
 20. 20. Záver